ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куликова Вікторія Григорівна

Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри ТПП ФМ

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. 1993 р. Філолог, викладач французької та англійської мов.

Назва дисертаційної роботи:Мовленнєві акти наказу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі французької мови).

Електронна адреса: koul.kiev@ukr.net

У 1993р. закінчила Київський університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю “романо-германська філологія”, отримала кваліфікацію спеціаліста “філолог, викладач французької та англійської мов”.

У жовтні 2001р. захистила дисертацію на тему: “Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно-прагматичний аспект)” і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У жовтні 2004р. отримала вчене звання доцента кафедри романських мов і перекладу.

З 1995 по 2007 роки працювала на посаді доцента кафедри романських мов і перекладу у Київському лінгвістичному університеті, на факультеті перекладачів.

Відповідає за наукову та навчально-методичну роботу кафедри.

Член методичної ради факультету та групи забезпечення спеціальності 035 Філологія

Найменування дисциплін, які читає викладач:

Іноземна мова основна практичний курс

Корпусна лінгвістика і лексикографія

Друга іноземна мова (практичний курс)

Порівняльна лексикологія

Соціолінгвістика

Комунікативні стратегії другої іноземної мови

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інстититут», свідоцтво про підвищення кваліфікації ІПО 0091 від 2015 р., «Інформаційні технології для науково-технічного перекладу», 19.03.2015 – 15.05.2015

Публікації викладача:

1. Міжмовна комунікація і переклад // Тези доповідей міжнародної конференції “Переклад на межі XXIстоліття: історія,теорія, методологія”. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка. – 1997. – С. 29.

2. Особливості функціонування мовленнєвих актів наказу та вимоги у французькій мові // Тези міжнар. науково-практичної конф. “Іноземні мови сьогодні і завтра”. – Тернопіль: Тернопільський держ. педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – 1999. – С. 30-31.

3. Базовий французько-український словник для перекладачів. Словник. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 148 с. (співавтори Л.О.Федорова, К.І.Кириленко та ін.)

4. Комунікативно-прагматичні особливості спонукальних мовленнєвих актів (на матеріалі французької мови) // Вісник КДЛУ. Серія Філологія. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 1999. –Т.2., №2.–С. 145-152.

5. Комунікативні чинники мовного оформлення наказу у французькій мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2000. – Вип.22. Частина II. – С.31-39.

6. Екстралінгвістична обумовленість спонукання і семантико-прагматичне уявлення спонукальних висловлювань (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.: Мова, Освіта, Культура: Наукові парадигми і сучасний світ. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 2000. – Вип.2. – С. 59-65.

7. Спонукання як комунікативний феномен регулювання діяльнісної поведінки людей //Матеріали конференції “Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество – II”. – Симферополь: СLС. – 2000. – С. 192-194.

8. Мовні засоби відтворення спонукальної модальності у французькій та українській мовах // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: Видавництво СумДУ, 2001. – Вип. (5)26. – С. 86-92.

9. Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно- прагматичний аспект) // Автореферат дисертації канд.філол.наук. – К.: Науковий світ, 2001. – 19с.

10. Комунікативна ситуація та переклад // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: Видавництво СумДУ,  2002. – Вип. (4)37. – С. 99-101.

11. Питальні речення як засоби вираження некатегоричного спонукання // Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених “Актуальні дослідження іноземних мов і літератур”. – Донецьк,2003. – С. 172-174.

12. Французька мова: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів IIкурсу факультетів іноземних мов інститу­тів та університетів. – К.: Вид. центр КНЛУ,2003. – 204с.(співавтори Заєць О.І., Федорова Л.О.)

13. Мовні засоби відтворення спонукання в українській мові //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. –  Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 11. – С. 54-58.

14. Комунікативно-прагматичний підхід до теорії перекладу //Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. Суми: Видавництво СумДУ, 2003. – Вип. (4)50. – С. 113-116.

15. Курс лексикології французької мови: Навчальний посібник. К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 186с. (співавтор Федорова Л.О.)

16. Французька мова. Вступний корективний курс: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І курсу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 96с. (співавтор Ткач Г.А.)

17. EnglishElectronicCorrespondence:навчальний посібник. К.: Національний аграрний університет, 2004. – 54с. (співавтор Грабовська Т.О.)

18. Засоби передачі фразеологічних одиниць: перекладацькі проблеми // Тези доповідей міжнар. науково-практичної конф. – Харків: Харківський національний університет, 2005. – С. 30-31.

19. Мовленнєвий акт дозволу: комунікативно-функціональний аспект (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Національного аграрного університету. Серія: педагогіка, методика навчання, психологія та психолінгвістика. – К., 2005. – вип.69. – С.213-220.

            20. Функціонування медичних термінів та понять у мові французької преси: перекладацький аспект // Тези доповідей науково-практичної конференції КНЛУ. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 10-11.

21. Неологізми французької мови та особливості їх перекладу//Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк: Волинський академічний дім. Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2007. – Вип. 39-40. – С.157-162.  

22. Кольори французької мови: їх символіка та функціонування // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.: Мова, Освіта, Культура: Наукові парадигми і сучасний світ. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2007. – Вип.13. – С. 101-104.

            23. Функціонування мистецьких понять у мові сучасної французької преси: перекладацький аспект // Матеріали IVміжнародної науково-практичної конференції “Перспективні розробки науки та техніки – 2008”. – Том 8.: Філологічні науки. Психологія та соціологія. – Przemysl, Naukaistudia. – 2008. – С. 22-24.

            24. Сучасний стан викладання перекладу: когнітивний аспект // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: “Політехніка”, 2009. – С. 274-276. (співавтор Н.Шумада)

   25. Актуальні питання методики викладання перекладу: лінгвоетнокультурний та комунікативно-прагматичний аспекти // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. Праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2009. – № 3(24). – С. 191-194.(співавтор І.А.Власенко)

26. Лексико-граматична інтерференція (на матеріалі французької мови Люксембургу) // Матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2009”. – Том 14.: Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2009. – С.41-43.  

27. L’auto-apperntissage: lesproblèmespsychologiques// Матеріали Vміжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: “Політехніка”, 2010. – С.110-111.

28. Вербальна реалізація концепту “колір” та особливості його перекладу// Науковий вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. Серія: Філологічні науки: Мовознавство. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. – 2010. – Вип.8. – С. 104-108.

29. Lalangueétrangèredanslesupérieur// Матеріали VІ міжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С.104-105.

30. Особливості перекладу термінів у галузі “Оптика” // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Дни науки – 2011”. – Том 17.: Філологічні науки. – Praha.PublishingHouse“EducationandSience”. – 2011. – С.51-53.  

31. Особливості французького юридичного дискурсу (комунікативно-прагматичний аспект) // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 2. Том № 1. – Симферополь, 2011. – С. 303 – 306.   

32. Синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури (на матеріалі французьких медичних текстів) // Матеріали VІІIміжнародної науково-практичної конференції “Наука и технологии: шаг в будущее – 2012”. – Том 13.: Філологічні науки. – Praha. PublishingHouse“EducationandSience”. – 2012. – С.12-16.  

33. Граматичні особливості перекладу французьких юридичних текстів: прагматичний аспект //  Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. – Вип. 17. – Ч.1. – 249-254с.

34. Способи формування французького молодіжного сленгу: соціолінгвістичний аспект // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції “Ключевые аспекты научной деятельности – 2013”. – Том 10.: Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2013. – С.62-64.  

35. Соціолінгвістичний аспект дослідження французького молодіжного сленгу як одна з проблем сучасного перекладознавства// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2013. – Вип. 116. – С.158-161.

36. Диференційні ознаки спонукальних мовленнєвих актів: комунікативно-прагматичний аспект //Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ, 2013. – № 1. – С. 42-53. IndexCopernicus, РИНЦ

37. Комунікативно-прагматичний зміст спонукального мовленнєвого акту поради (на матеріалі французької мови) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 38.– 2013. – С. 84-87.

38. Особливості епістолярію Б.Д.Грінченка (лінгвокомунікативний аспект) // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2013”. – Том 27.  Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2013. – С.83-87.(співавтор Кулікова О.Ю.)

39. Особливості номінації французької ботанічної лексики // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2013”. – Том 31.  Філологічні науки. Музика і  – Przemysl, Naukaistudia. – 2013. – С.10-13.

40. Переклад французьких фітонімів: культурологічний аспект // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С.182-187.

41. Особливості термінотворення французької банківської лексики // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: Кафедра, – 2014. – С. 125-126. (співавтор Ткаченко Т.Б.)

42. Способи номінації французьких фітонімів: культурологічний аспект // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 48.– 2014. – С. 287-289.

43. Французькі назви рослин: культурологічний та перекладацький аспекти // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: випуск 1: зб. наук. пр. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 257-261.

44. Аерокосмічна термінологія: особливості перекладу // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні питання світової науки – 2015”. – Том 13.  Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2015. – С.64-66.

45. Лексико-семантичні особливості відтворення французьких медичних скорочень у перекладі. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: Кафедра, – 2015. – С. 116-117. (співавтор Черновол А.О.)

46. Засоби перекладу українською мовою французьких фразеологізмів із компонентом зоонімом // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика». – Київ – Буча: Укр. гум. інс.-т., НТУУ «КПІ».– 2015. – С. 162-166.(співавтор Костюк З.І.)

47. Лексико-семантичні особливості термінів з галузі медицини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика». – К. – Буча: Укр. гум. інс.-т., НТУУ «КПІ», 2015. – С. 181-185. (співавтор Черновол А.О.)

48. Еvaluationdesétudiants: approchepedagogique// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ, 2015. – № 5. – С. 101-106. IndexCopernicus, РИНЦ

49. Tруднощі перекладу французьких медичних термінів-епонімів: культурологічний аспект // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 58.– 2015. – С. 260-262.

50.Культурологічна обумовленість номінації свят (на матеріалі французької та української мов) / В. Г. Куликова // Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства: Міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювіл. проф. Алли Андріївни Калити. – К.: Вид-во «Політехніка», 2015. – С. 185-191.

51. Практикум з науково-технічного перекладу (французька мова) [Електронний ресурс] / В.Г.Куликова. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 159 с.

52. Особливостімедичнихабревіатурвсучаснійфранцузькіймові// Матеріали ХІIМіжнародної науково-практичної конференції “Напрями наукової думки – 2015/2016”. – Том 10.  Філологічні науки. – Sheffield, ScienceandEducationLTD. – 2015/2016. – С.41-43.

53. Медичні терміни-абревіатури: перекладацький аспект // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Вип. 144. – С.170-174.

54. Особливості номінації французької та української зоонімічної лексики //Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 63-66.

55. Лiнгвокультурнiособливостiперекладу фразеологiзмiв з компонентом-глютонiмом // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: Кафедра, – 2016. – С. 130-132. (співавтор Ковальчук М.В.)

56. Меню як різновид гастрономічного дискурсу: перекладацький аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки»(мовознавство). – Том 1. – №5. – Дрогобич, 2016. – С. 176-179.(співавтор Ковальчук М.В.)

57. Лексико-структурні та прагматичні особливості перекладу французьких текстів конвенцій  // Науковийвісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – №3. – Херсон, 2016. – С. 34-38.

58. Порівняльна лексикологія (французька мова). Конспект лекцій.[Електронний ресурс] / В.Г.Куликова. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 138 с.

59. Способи перекладу французьких медичнихтермінів-абревіатурукраїнською мовою // Матеріали ХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і цивілізація – 2017”. – Том 5.  Філологічні науки. – Sheffield, ScienceandEducationLTD. – 2017. – С.55-57.

60. Méthodesd’évaluationdesétudiants// Матеріали ХІIМіжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К., 2017. – С.81-83.

61. L’utilisation des jeux au cours de l’enseignement de la phonétique pour des débutants en classe de français // Матеріали круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». – К.: Міленіум, 2017. – С. 166-169.

62. Les particularites grammaticales de traduction des conventions françaises en ukrainien: l’aspect pragmatique // НауковийвісникХерсонськогодержавногоуніверситету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – №3. – Херсон, 2017. – С. 45-49.

63. Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект // Одеський лінгвістичний Вісник. Науково-практичний журнал. – Вип.10. – Том І. – Одеса, 2017. – С.136-139.Index Copernicus

64. Косметологічний дискурс: особливості функціонування // Матеріали ХІVМіжнародної науково-практичної конференції “Прикладные научные исследования – 2018”. – Том 7.  Філологічні науки. – Софія, Бял ГРАД-БГ. – 2018. – С.36-38.

65. Структурно-семантичні особливості французьких термінів з галузі косметології// Матеріали ХІVМіжнародної науково-практичної конференції “Современный научный потенциал – 2018”. – Том 9.  Філологічні науки. – Sheffield, ScienceandEducationLTD. – 2018. – С.12-14.

66. Moyensdetraductiondestermesabrégésenukrainien(d’aprèsdestextesfrançaisdelacosmétologie) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції28 лютого 2018 року“Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», – 2018. – С. 138-139.

67. Просодичні засоби відтворення спонукання// Матеріали круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». – К.: «Політехніка», 2018. – С. 98-100.

68. Калита А.А., Куликова В.Г., Полюк І.С., Тараненко Л.І. Корпусна лінгвістика та лексикографія: Глосарій термінів і понять: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія». – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 89 с.

69. Lesparticularitésdelareprésentationdescaractérisiqueslexicalesdudiscourscosmétologiquefrançaisdanslalangueukrainienne //Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». – Вип. 75. – Херсон, 2018. – С.104-107.IndexCopernicus

70. Etapes de la formation de la compétence phonétique des étudiants-débutants // Матеріаликруглогостолу«Сучаснітенденціїфонетичнихдосліджень». – К.: «Політехніка», 2019. – С. 153-155.

71. Синтаксичні засоби реалізації прагматичного потенціалу франкомовних текстів у галузі міжнародного права: перекладацький аспект // Актуальнiпитання гуманiтарних наук:  міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 23. Том 1. – С.63-68. IndexCopernicus (співавтори Бондар Л., Малашенко О.)

72. Représentation de la culture spirituelle et historique du peuple dans les noms géographiques français// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75), жовтень. С. 121–124. Index Copernicus та Google Scholar    DOI: 10.25264/2519-2558-2019-7(75)-121-124