ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Школяр Лілія Володимирівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТПП ФМ

Освіта: Київський державний лінгвістичний університет – “Викладач французької, англійської мов та зарубіжної літератури”, Київський національний університет будівництва та архітектури – “Інженер-будівельник”.

27 грудня 2017 року захистила кандидатську дисертацію за  спеціальністю 13.00.05 – Соціальна педагогіка.

Електронна адреса: zatdbk1@ukr.net

Вчений секретар кафедри

Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі ТПП ФМ.

Підвищення кваліфікації:Лінгвістичний центр в м. Безансон, Франція, 2003

Certificat de la maison d’édition CLE International pour la participation au séminaire Outils numériques : du manuel à la matrice, avril 2012

МОН України, НТУУ «КПІ» Сертифікат про підвищення кваліфікації 12 СПК 951259 «Проектування WEB– ресурсів навчальної дисципліни» від 30.01.2013.

Сертифікат СLE International «Методика викладання ФЛЕ». Київ: Будинок вчителя. 05.06.2014.

Дисципліни, які викладає:

Основи комунікативної лінгвістики. Лінгвокраїнознавство. (ЛФ-81)

 Практичний курс перекладу. Технічні науки. 

 Практичний курс перекладу. Суспільні науки. 

“Іноземна мова професійного спрямування”

С П И С О К

навчально-методичних та наукових праць

Школяр Лілії Володимирівни

1. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту 

кандидатської дисертації

Тези

1.     Methode hongroise d’enseignement des langues“Villam”. VI Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” НТУУ “КПІ” 25-26 лютого 2011р. – C.80-83.

2.     Methodologies innovantes et alternatives en didactique des langes. IVМіжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції  викладання іноземних мов у вищій школі: технологія навчання” НТУУ “КПІ” 17 січня 2012 р. – C.72-74.

3.     Formation de base et formation contenue des étudiants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. ІІIМіжнародна науково-методична конференція “Формула компетентності перекладача” НТУУ “КПІ” 21 березня 2012 р. – C. 40-42.

4.     Проблема виявлення творчих можливостей. Наукова презентація Європи – 2013. – Перемишль, 2013. Том 22. – C. 30-32.

5.     Креативність у процесі пізнання. Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Введення в технологію: крок в майбутнє – 2013», 27.02. – 05.03.2013 р. –  Publishing House “Education and Science” s.r.o (Чехия, Прага), 2014. – С.27-31.

6.     Педагогічна анімація як основа соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими  об’єднаннями у Франції. Матеріали звітної наукової конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік, –  Івано-Франківськ, 2014. – С. 58-61.

7.     Анімаційна робота як складова соціально-педагогічної підтримки дітей у Франції. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки», 27.03.2014 – 05.04.2014 р. –  PublishingHouse“EducationandScience” s.r.o(Чехия, Прага), 2014. – С.94-100.

8.     Enseigner et apprendre à l’ere du numérique. І Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладацький та методичний аспекти». НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра, 2014. – С. 49-50.

9.     Політика Міністерства спорту, молоді, асоціативного життя та народної освіти Франції. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова думка інформаційного віку – 2014», період проведення 07 – 15 березня 2014 р. – Sp. zo.o. “NaukaIstudia”, (Przemysl, Польща). 2014. – С.88-94.

10.   Державна підтримка діяльності дитячих громадських  об’єднань у Франції. Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації: Тези доповідей. –  Ніжин: НДУ  ім. М.Гоголя, 2014. – С. 32-35.

11.  Передумови виникнення соціально-педагогічної роботи з дітьми у Франції. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції сучасної науки – 2014», 30 травня – 7 червня 2014 р. – SheffieldScienceandEducationLTD, 2014. – С. 68-70.

12.  Роль анімаційної діяльності у навчанні іноземних мов (на базі роботи сектору міжнародного солідаритету Франції). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали другої Міжнародної наук.-практ. конференції, (16 квіт. 2015 р., НТУУ “КПІ”). – Київ : Кафедра. – С.155–156.

13.  Особливості заснування та функціонування дитячих громадських об’єднань у Франції. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (5–6 трав. 2016 р., Ніжин) / за заг. ред. О. В. Лісовця. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016.– С.186–188.

14.  Вулична анімація як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності у процесі вивчення іноземних мов (досвід Франції). Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали IIІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., (21 квіт. 2016 р., НТУУ “КПІ”). – К. : Кафедра. – С. 210–211.

Статті

1.      Педагогічні нововведення. Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови. MaterialsdigestoftheXVIIInternationalScientificandPracticalConference(London, January19-January23, 2012 р.). – Odessa“InPress”,2012. – P. 14-17.

2.     Особливості соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції. Наукові записки. Сер. “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 4. – С. 227–232. (фахове видання)

3.     Соціально-педагогічна робота з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя) / за заг.ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 4. – С. 40-45. (фахове видання)

4.      Соціально-педагогічна робота у Франції: історичний екскурс. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді України: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 422–430. (фахове видання)

5.      Travail socio-pedagogique en France. Son histoire. Наукове видання НОВІТНЯ ОСВІТА.- Випуск 3/2015. – Київ “Центр учбової літератури”, 2015.- С. 108-114.

6.      L’analyse de la base juridique et des particularités du fonctionnement des associations publiques des enfants en France. Іnternational Scientific and Practical Conference “World Science”. Multidisciplinary Scientific Edition. – United Arab Emirates, Ajman, December 2015. – № 4 (4), Vol. 3. – 79 p. – P. 25–29.

7.      Правове підґрунтя діяльності дитячих громадських об’єднань Франції. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Інститут проблем виховання НАПН України. – К., 2015. – Вип. 19, кн. 2. – С. 379–389. (фахове видання)

8.      Порівняльний аналіз соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції та Україні. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 20, кн. 2. – С. 336–349. (фахове видання)

9.     Дитячі асоціації як особливі форми дитячих громадських об’єднань у Франції. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2016. – № 1. – С. 280–286. (фахове видання)

2. Наукові праці за профілем кафедри, 

опубліковані після захисту кандидатської дисертації

Тези

1. Роль лінгвокраїнознавства у формуванні сучасного глобального світогляду філолога. Scientific pedagogical internship “Innovative educational technologies  experience of the European Union and its introduction into the process of training philologists”: Conference Proceedings, August 14-20, 2017. – Lublin, 2017. – P. 92-95.

 1. Бондар Л.В., Школяр Л.В., Шумченко Т.І. Структурно-семантичні особливості французьких соціологічних термінів та засоби їх відтворення в українському перекладі. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. ­– Одеса, 2017. – № 29, том 2. ­­­­­­– С. 100–102.
 2. Дегтярьова Є.О., Школяр Л.В. Опис як функціональний тип мовлення у французьких мінімалістичних романах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. ­– Острог: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 100–102.
 3. Бондар Л.В., Полюк І.С., Школяр Л.В. Лексичні особливості франкомовних текстів хімічної галузі та засоби їх відтворення в українському перекладі. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. ­– Одеса, 2017. – № 30, том 2. ­­­­­­– С. 80–82.
 4. Міжкультурна комунікація і розвиток лінгвокраїнознавчого напряму в освітньому, науковому та соціальному просторах Франції. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. ­– Одеса, 2017. – № 30, том 2. ­­­­­­– С. 167–169.
 5. Ібрагімова С.В., Школяр Л.В. Particularites syntaxiques des textes du discours pharmaceutique français. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. ­– Одеса, 2017. – № 31, том 3. ­­­­­­– С. 121–124. (фахове видання)
 6. Урахування лінгвопрагматичних аспектів при перекладі текстів рекламного дискурсу (на матеріалі французької соціальної реклами). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія  “Перекладознавство та міжкультурна комунікація”. ­­– Херсон: Вид-во “Гельветика”, 2018. – Вип. 2. – С. 128–131.
 7. Бондар Л.В., Школяр Л.В., Шумченко Т.І. Структура, семантика та особливості функціонування словосполучень у франкомовних текстах галузі інформатики. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологіяю Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 4. Ч. 2 2019. С.168-172.

 1. Підручник/посібник
 2. Дегтярьова Є.О., Школяр Л.В. Курсові роботи: вимоги та рекомендації до виконання й захисту: навчальний посібник для студентів спеціальності 035 «Філологія» К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 91 с. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/ handle/123456789/27074
 3. Школяр Л. В. Соціально-педагогічна робота з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції : посіб. / Л. В. Школяр. – К. : Кафедра, 2016. – 156 с.

 1. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з кредитних модулів «Друга іноземна мова (практичний курс). ЗП- 01/6-7». К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27037
 3. Дегтярьова Є.О., Школяр Л.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з  кредитних модулів «Іноземна мова (основна, практичний курс). Рівень володіння: Професійний». НП 04/7-8. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/ handle/123456789/27042
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів до дисципліни «Педагогічна практика» 9/ІІІ. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/ handle/123456789/27041
 5. Методичні вказівки до кредитного модуля Основи комунікатівної лінгвістики. 4/1/1. Лінгвокраїнознавство. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27039
 6. Методичні вказівки до самостійної роботи з кредитного модуля “Французька мова основна практичний курс”7/І/5-6. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/ handle/123456789/27038
 7. Методичні вказівки до самостійної роботи з кредитного модуля «Практичний курс перекладу. Суспільні науки. 1/с/3». К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронний ресурс: http://ela.kpi.ua/ handle/123456789/27036