ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Цимбал Інна Валеріївна

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, кандидат психологічних наук

Освіта: Національний Технічний Університет України “КПІ”, ФЛ., 2002 р. Кваліфікація “Перекладач французької та англійської мов”, диплом з відзнакою.

Друга вища освіта: Національний Технічний Університет України “КПІ”, ФСП,  2010 р., магістратура, Кваліфікація “Викладач ВНЗ”

З 2010 по 2014 роки навчалась в аспірантурі ФСП КПІ імені Ігоря Сікорського (заочна форма) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

17 жовтня 2019 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Контакти: 204-8358     e-mail: ktppfm_tsymbal@ukr.net

Дисципліни, які викладає:

Іноземна мова (основна, практичний курс)

Друга іноземна мова (практичний курс)

Практичний курс перекладу (Технічні науки)

Іноземна мова професійного спрямування

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: психологічні особливості читання наукових іншомовних текстів.

Щорічно бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

У період з  2010 по 2019 рік було опубліковано 35 наукових публікацій ( наукові статті у фахових виданнях ВАК, тези доповідей на науково-практичних конференціях) 

Методична робота

Бере участь у науково-методичних семінарах, які щорічно організовує кафедра теорії, практики та перекладу французької мови.

Є розробником РПКМ, НП, РСО навчальних дисциплін « Французька мова (практичний курс, друга)» для 2 курсу, « Французька мова (практичний курс, друга) для студентів ФММ» 1-4 семестри вивчення та « Французька мова (практичний курс, основна друга) для студентів ФММ 1-5 курси».

Підвищення кваліфікації:

 2008 рік – навчальний центр Atalante Innovations (м. Сен-Рафаель, Франція).

2008, 2010, 2015 – Український інститут інформаційних технологій в освіті ІТ

Відповідальна за сайт кафедри ТПП ФМ та “Електронну систему Кампус” на кафедрі ТПП ФМ.

Відповідальна за виготовлення єврододатків  та академічних довідок на кафедрі ТПП ФМ.

Секретар ЕК.

Технічний секретар Відбіркової комісії ФЛ,

Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі ТПП ФМ.

Список опублікованих статей та тез доповідей на конференціях кандидата психологічних наук, викладача кафедри ТПП ФМ Цимбал Інни Валеріївни

Статті:

1. Цимбал І.В. Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. –  №1 (31). – С. 137-140.

2. Цимбал І.В. Французька мова професійного спрямування: читання наукових текстів без ускладнень / І.В. Цимбал // Інтеграційні процеси та інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами: зб. наук. пр. ХНАДУ. –  2012.  Вип. 2. – С. 260-263.

3. Цимбал І.В. Когнітивні утруднення у процесі читання іншомовних наукових текстів та шляхи їх подолання / І.В. Цимбал // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2012. –  №3 (36). – С. 86-92

4. Цимбал І.В. Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у процесі фахової підготовки студентів / І.В. Цимбал // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр.. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2013. Вип. 37, Т.І. – С. 207-211. 

5. Цимбал І.В. Психологічні чинники розуміння іншомовних наукових текстів/ І.В. Цимбал // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки. – 2013. – C. 255-263 

6. Цимбал І.В. Індивідуалізація у навчанні студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр.. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2014. Вип. 41, Т.І. – С. 153-160 

7. Цымбал И.В. Психологические особенности обучения студентов работе с иностранными научными текстами / И.В. Цымбал // Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив: сборник статей. Выпуск8. – Пенза, 2015. – С. 102-106.

8. Tsymbal Inna Formation de preparation psychologique à la lecture des textes scientifiques / Inna Tsymbal // Advanced education. – Kyiv, 2015. – 2. – P. 90-95 IndexCopernicus

9. Цимбал І.В. Формування психологічної готовності студентів технічних спеціальностей до роботи з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія. – №. 1150 – Вип.57. – 2015. – С. 53-56.

10. Цимбал І.В. Створення програми підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Гуманітарний Вісник ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 155-163.

11. Цимбал І.В. Принципи методу швидкого читання у навчанні ефективній роботі з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2017. – V(50), 111. – P. 76-80. зарубіжна, IndexCopernicus

12. Цимбал І.В.Difficult foreign science texts as the challenge for ukrainian students / І.В. Цимбал // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2016. –  №3 (48). – С. 123-127 

13. Цимбал І. В. Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у процесі фахової підготовки студентів/ І.В. Цимбал //  Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. –К.; Алчевськ: ЛАДО, 2013. Т. 1, вип. 37. –222 с. –С. 207–211.

14. Tsymbal I. Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ. 2019. Т. 1, вип. 51. 68 с. С. 43–48. фахова

15. Tsymbal I. Particularités lexiques et grammaticales des billets de blogues scientifiques francophones/ І. Tsymbal//  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одесса, 2019. Т. 3, вип. 43. –С. 106…109 

16. Tsymbal I. Les particularités lexicales et stylistiques des titres de la presse d’actualité française dans le contexte de l’épidemie de coronavirus  / І. Tsymbal//  Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: «Філологічні науки». – Дніпро, 2020. – Вип. 1(19). – С. 327– 334

Тези:

1. Цимбал І.В. Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-соціологів роботі з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: матеріали Vміжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 трав. 2010 р.). – Київ, 2010. – С. 100-101.

2. Цимбал І.В. Навчання іноземних мов у світлі Болонського процесу/ І.В. Цимбал // Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: матеріали  ІХ всеукр. наук.-практ. конф. ( Київ, 18-19 листоп.2010 р.). – Київ, 2010. – С. 134-135.

3. Цимбал І.В. Ситуативне моделювання як ефективний метод закріплення термінологічної лексики /  І.В. Цимбал // Сучасні підходи та інноваційні  тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ,  25-26 лют. 2011р.). – Київ, 2011. – С. 214-216.

4. Цимбал І.В. Роль викладача у підвищенні відповідального ставлення студентів до роботи з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально відповідальний вимір: матеріали VIIміжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 13-14 жовт. 2011 р.). – Київ, 2011. – С. 94 – 95

5. Цимбал І.В. Індивідуальний підхід у викладанні іноземної мови у ВНЗ та групова форма організації роботи студентів / І.В. Цимбал // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, 13 берез. 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 211-214.

6. Цимбал І.В. Когнітивні утруднення у процесі читання іншомовних наукових текстів / І.В. Цимбал // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 25-26 квіт. 2013 р.). –  Херсон, 2013. – С. 260-263.

7. Цымбал И.В. Психологические особенности формирования у студентов технических специальностей навыков чтения иностранных научных текстов / И.В. Цымбал // Профессиональное образование: социологические и педагогические проблемы: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, март 2013 г.). – Пенза, 2013. – С. 71-74.

8. Цимбал І.В. Відповідальне ставлення студентів технічних спеціальностей до читання іншомовних текстів з фаху / І.В. Цимбал // Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти : міжнар. наук.-практ.конфер. (Київ, 18-19 жовт. 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 71-72.

9. Цымбал И.В. Психологические факторы успешного чтения научных текстов на иностранном языке / И.В. Цымбал // Психологическое сопровождение образования: теория и практика: материалы IV Междунар.науч.-практ. конфер. (Йошкар-Ола, 25-27 дек. 2013 г.). – Йошкар-Ола, 2013. – С. 321-327.

10. Цымбал И.В. Психологические аспекты обучения студентов технических специальностей чтению научных текстов на иностранном языке / И.В. Цымбал // Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения: материалы XVIIIмеждунар. науч.-практ. конф. (Москва, 1 февр. 2014 г.). – Москва, 2014. – С. 186-189.

11. Цимбал І.В. Врахування індивідуальних психологічних особливостей у процесі фахової підготовки студентів / І.В. Цимбал // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: матеріали всеукр. наук.-практ. конф.( Полтава, 1квіт. 2014 р.). – Полтава, 2014. – С.105-107.

12. Цимбал І.В. Опрацювання іншомовних наукових текстів як важливий елемент професійної підготовки студентів технічних спеціальностей / І.В. Цимбал // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І міжнар. наук.-практ.конфер. ( Київ, 17 квіт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С.224-226.

13. Цымбал И. В. Психологические особенности обучения студентов работе с иностранными научными текстами / И.В. Цымбал // Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив, материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. ( Пенза, ноябрь 2014 г.). – Пенза, 2014. – С. 102-106.

14. Цимбал І.В. Компоненти психологічної готовності студентів технічних спеціальностей до роботи з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІміжнар. наук.-практ.конфер. ( Київ, 16 квіт. 2015р.). – Київ, 2015. – С.153-154.

15. Цимбал І.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до збереження
психічного здоров’я особистості / Цимбал І.В. // Соціологія –
соціальна робота – регулювання соціальних проблем: Матеріали IV
Всеукраїнської конференції молодих науковців ( Львів, 24-25 квіт. 2015 р.).
– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 83-86.

16. Цимбал І.В. Дослідження психологічної готовності студентів до роботи з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конфер. ( Київ, 11-12 черв. 2015 р.). – К.: Талком, 2015. – С. 117-119.

17. Цимбал І.В. La lecture individuelle des textes scientifiques en langues  étrangères/ І.В. Цимбал // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. ( Братислава, 18-21 січня 2016 р.). – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – С. 79-80.

18. Цимбал І.В. Utilisation de la plateforme MOODLE à l’organisation du travail individuel avec des textes scientifiques en langues  étrangères/ І.В. Цимбал // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ.конфер. ( Київ, 21 квіт. 2016 р.). – Київ, 2016 – С. 206-207.

19. Цимбал І.В. Комплекс тренінгових занять з підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами / І.В. Цимбал //  Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: культура, освіта, наука : матеріали ІVміжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 25-26 лист. 2016 р. ). – Київ, 2016. – С. 297-300.

20. Цимбал І.В.  Les avantages et les inconvénients de l’utilasation des TICEen classe de langue étrangère / І.В. Цимбал //  Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Vміжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 20 квіт. 2017 р. ). – Київ, 2017. – С. 231-233.

21. Цимбал І.В.  L’approche psychologique en enseignement du français scientifique/ І.В. Цимбал // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 30-31 жовт. 2017 р. ). – Київ, 2017. – С.190-191.

22. Цимбал І.В. Психологічні умови підвищення рівня мовної підготовки студентів технічних спеціальностей / І.В. Цимбал // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 20 берез. 2018р. ). – Київ, 2018. – С.161-162.

23. Цимбал І.В. Відповідальне ставлення до використання Інтернет ресурсів в епоху глобальних змін  / І.В. Цимбал // Шляхи духовного розвитку людини та суспільства: тези ХVІІІ міжнародної науково-практичної конф. (26-27 травня 2018р., Київ). – К.: «Арктур-А», 2018. – 83 с.

24. Цимбал І.В. Використання автентичних відео-документів у контексті профільної освіти Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (22 берез. 2019 р., м. Київ, Україна) [електронне видання]. – С. 157–158.