ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Майєр Наталія Василівна

Професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: романські мови, професор.

Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет французької мови, 1992 р.

Кваліфікація – вчитель французької та німецької мови.

***

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему „Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій”.

2016 р. – захист докторської дисертації на тему „Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови”.

Дисципліни, які викладає:

 •  Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень (другий (магістерський) рівень вищої освіти).
 •  Педагогічка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу (другий (магістерський) рівень вищої освіти).
 • Французька мова (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Сфера наукових інтересів

Професійно-методична підготовка майбутніх учителів / викладачів іноземних мов, використання цифрових технологій у навчанні іноземних мов, формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх учителів / викладачів французької мови, формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей, технології самостійної роботи студентів з формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності, технології креативного навчання іноземних мов і культур, формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, методика навчання перекладу.

Підготувала 2 кандидатів педагогічних наук і 1 доктора філософії:

1. Ігнатенко В. Д., кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: романські мови. Тема дисертації: «Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою», 2017 р.

2. Лазаренко С. В., кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Тема дисертації: «Методика самостійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з інформаційно-телекомунікаційних технологій», 2019 р.

3. Юхименко В. О., доктор філософії, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертації: «Формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх офіцерів з інформаційних систем та технологій», 2023.

Публікації

Автор 160 публікацій, із них:

1. Монографія

Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика : Монографія / Наталія Василівна Майєр. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 472 с.

2. Розділи у колективних монографіях

 • Самостійне оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій // Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: Колективна монографія / Коваль Т. І., Асоянц П. Г., Каменєва Т. М., Майєр Н. В., Синекоп О. С., Стрілець В. В., Чуфарлічева А. Ю. Заг. ред. Коваль Т. І. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. С. 225- 257.
 • Майбутній викладач французької мови в процесі формування методичної компетентності // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: Колективна монографія / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, М. С. Глазунова та інш.; [за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич]. К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 17-25.
 • Інформаційно-комунікаційне навчальне середовище як засіб формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови // Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: Колективна монографія / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та інші; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої; техн. ред. І.Ф. Соболєвої]. К.: Ленвіт, 2015. С.61-85.
 • Формування у майбутніх викладачів французької мови методичної субкомпетенції в навчанні аудіювання // Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської та французької мов: теорія і практика формування: Колективна монографія / Бігич О. Б., Майєр Н. В., Руснак Д. А., Яковенко-Глушенкова Є. В. / за заг. і наук. ред. Бігич О. Б. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. С. 55-89.
 • Методична підготовка майбутнього викладача французької мови до організації позааудиторної роботи // Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії позааудиторних заходів: Колективна монографія / Бігич О. Б., Майєр Н. В., Руснак Д. А. [за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич]. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 5-43.
 • Особливості проектування інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов // Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов: [Колективна монографія] // Бондаренко О. Ф., Матвієнко О. В., Коваль Т. І., Соловей М. І. та інші. К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 161-173. (у співавторстві з Коваль Т. І.).
 • Теорія і практика формування креативної компетентності майбутніх викладачів французької мови і культури // Педагогіка ХХІ століття: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія: у 2 ч. Ч.2 / відп. за випуск О. Є. Карпенко. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. С. 804-830.

3. Статті у фахових виданнях України, у наукових виданнях, включених до наукометричної бази Web of Science Core Collection, тези доповідей на конференціях.

4. Навчальні посібники

 • Французька мова. Базовий курс: навч. посіб. для дистан. навч. Вид-во Університету „Україна”. К., 2004. 104 с.
 • Ділова французька мова: Навч. посібник для дистанційного навчання. Вид-во Університету „Україна”, К., 2005. 200 с.
 • Французька мова ділового спілкування: навч. посібник для дистанційного навчання. Вид-во Університету „Україна”. К., 2005. 165 с.
 • Французька мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник для дистанційного навчання. Вид-во Університету „Україна”. К., 2007. 284 с.
 • Французька мова. Друга іноземна мова: навч. посіб. для дистанційного навчання. Вид-во Університету „Україна”. К., 2011. 330 с.
 • Ділова французька мова. Друга іноземна мова: навч. посіб. К.: Університет „Україна”, 2011. 236 с.
 • Навчальні матеріали і засоби формування професійно орієнтованої міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів магістратури. К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. 45 с.
 • Технології самостійної роботи студентів з іноземних мов і культур: навчально-методичний посібник для студентів магістратури. К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. 42 с.
 • Підручники, навчальні посібники у співавторстві – 10.

Підвищення кваліфікації

1. Київський національний лінгвістичний університет. Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Методика навчання перекладу» (3 кредити ЄКТС, 90 год.), 27.02.2017 р., сертифікат

2. Lublin Science and Technology Park S.A. “Innovative educational technologies: experience of the European Union and its introduction into the process of training philologists” (3 кредити ЄКТС, 90 год.), 20.08.2017 р., сертифікат

3. International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing). ІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, педагогічних і науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу», 12 серпня – 12 жовтня 2021 р. (6 кредитів ЄКТС, 180 год.), сертифікат № 2477 / 12 жовтня 2021 р.

4. Київський національний лінгвістичний університет, Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти. З 13.02.2023 р. по 26.05.2023 р. – курс підвищення кваліфікації з галузі знань 03 Гуманітарні науки за програмою «Контрастивний підхід у викладанні іспанської та французької мов у закладах вищої освіти», 90 годин (3 кредити ЄКТС). Сертифікат про підвищення кваліфікації ПК №0603 від 30 травня 2023 р.