ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кривенець Ірина В’ячеславівна

Старший викладач кафедри ТПП ФМ.

Освіта: Національний Технічний університет України “КПІ”, 2009 р. кваліфікація перекладача, викладача французької та англійської мов.

Контакти: 204-8358, 

ktppfm.krivenets@ukr.net 

У 2011 році підвищувала кваліфікацію в Навчально-Методичному Комплексі «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»

У 2013 році склала кандидатські іспити: філософія (відмінно) та англійська мова(відмінно)

У 2014 році проходила стажування у літньому університеті на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Аспірантка  КТПП ФМ (науковий керівник – к.ф.н., доцент Буць Ж.В.).

Дисципліни, які викладає

·         «Іноземна мова (основна, практичний курс). Рівень володіння Рубіжний поглиблений 1»

·         «Іноземна мова (основна, практичний курс). Рівень володіння Рубіжний поглиблений 2»

·         «Друга іноземна мова (практичний курс). Рівень володіння Інтродуктивний»

·         «Друга іноземна мова (практичний курс). Рівень володіння Середній»

·         «Друга іноземна мова (практичний курс). Рівень володіння Рубіжний поглиблений»

·         «Друга іноземна мова (практичний курс). Рівень володіння Автономний»

·         «Вступ до французької мови гуманітарного спрямування»

·         Французька мова загально-технічного спрямування»

·         «Вступ до загально-технічної французької мови»

Наукові праці

1. Кривенець І.В. Мовні засоби вираження ірреального у жанрі фентезі (на матеріалі роману Бернара Вербера “L’Empire des anges”). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. 2016. Вип. 21. Серія: Філологія. С. 59-61.

2. Кривенець І.В. Сюжетно-композиційні особливості антиутопії у творчості Бернара Вербера. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. 2016. Вип. 3. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. С. 92 – 96.

3. Кривенець І.В. Мовні засоби реалізації концептуального простору роману Бернара Вербера “Nous, les dieux”. Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації: матеріалиVIміжнар. наук.-практ. заоч. конф. Острог, 2016. – с.111-114

4. Кривенець І.В. Своєрідність науково-фантастичного наративу у творчості Бернара Вербера (на матеріалі роману «Le Papillion des étoiles»). Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. С.15-19.

5. Кривенець І.В. Комунікативна специфіка мовленнєвих актів репрезентативів у творчості Бернара Вербера. Південний архів (філологічні науки). 2017. Вип. 71. Серія: Філологічні науки 2017. С. 92 – 96.

6. Кривенець І.В. Організація семантичного простору роману Бернара Вербера «Les fourmis». Закарпатські філологічні студії. Вип.6/2018. с.98-102.

7. Буць Ж.В., Кривенець І.В. Nonverbal means for creating suspense in Bernard Werber’snovellas. Science and Education a New Dimension. Science and Education a New Dimension. Philology, VII (55), Issue: 189, 2019 Feb. с. 7-9.

8. Kryvenets I. V. Spécificité pragmatique et communicative de l’espace conceptuel de la trilogie des fourmis de Bernard Werber. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75), жовтень. С. 20–22.

9. Творчість Бернара Вербера у руслі постмодернізму. Зб. наук.пр. «Соціально-гуманітарний вісник».Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 28. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. с.67-70;

10. Кривенець І.В. Лінгвокогнітивні особливості актуалізації концепту БОГ у романі «Nous, lesdieux». Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Vміжнар. наук.-практ. конф. 20 квіт. 2017 р. Київ, 2017. С.119-123;

11. Кривенець І.В. Мовні засоби створення напруги у науково-фантастичній новелі Бернара Вербера «Le chant du papillon». Мова, література і культура:актуальні питання взаємодії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 13 –14 жовтня 2017 р. Львів, 2017. С. 102-103;

12. Кривенець І.В. Комунікативний потенціал онімів у творчості Бернара Вербера. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали VI Всеукр. наук. конф. романістів, 5–6.10.2017 р. Чернівці, 2017. С.24-26.

13. Кривенець І.В. Текстовий концепт НЕБЕЗПЕКА як складник концептуального простору роману Бернара Вербера «Les Fourmis»VIМіжнар. наук.-пр. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019.

14. Буць Ж.В., Кривенець І.В. Роль просодичних засобів в імплікації концепту СМІХ у романі б. Вербера «Le rire du cyclope». Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квіт. 2019 р., м. Київ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. с.52-54.

15. Nouveaux méthodes en éducation des langues étrangères. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р. – К. : «Політехніка». – с. 30-31.

16. Переваги дистанційного навчання. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 січня 2011р. – К. : НТУУ «КПІ». – с. 15-16.

17. La lecture et la traduction de la littérature de belles-lettres comme un des moyens de l’apprentissagedelalangueétrangère. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2011р. – К. : НТУУ «КПІ». – с. 29-31.

18. Зменшувально-пестливі слова та засоби їх передачі при перекладі. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13 березня 2012р. – К. : НТУУ «КПІ». – с. 19-21..

19. Аудіювання пісенного матеріалу на заняттях з іноземної мови. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 січня 2013р. К. : НТУУ «КПІ». – с. 13-14..

20. La télévision comme moyen technique audio-visuel de l’enseignement. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 березня 2013р. К. : НТУУ «КПІ». – с.22-24..

21. Переклад лексико-семантичних особливостей фольклорних текстів. Формула компетентнції перекладача: матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 27 березня 2013р.: тези доп. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2013 . – С. 44-45.

22. Le facteur de motivation en apprentissage de la prononciation. Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня 2013р.: тези доп. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2013 . – С. 107-109.

23. Використання мультимедіа-технологій у навчанні. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання: матеріали VIIIМіжнародної науково-практичної конференції, 23 січня 2014р. – К. : НТУУ «КПІ». – с. 56-58..

24. Caractéristiques des emprunts anglais dans la langue française. Формула компетентності перекладача: матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції, 26 березня 2014р. – К. : НТУУ «КПІ». – с. 156-157..

25. Особливості англомовних лексичних запозичень у французькому економічному дискурсі. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014р. НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра. – С. 123-124.

26. Використання художніх засобів у створенні пейзажних описів в романі Гі де Мопасана «Життя». Эффективные инструменты современных наук (EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD) : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27.04.2014 – 05.05.2014 (Чехія).

27. Motivation des apprenants au moyen des tests d’auto-évaluation. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2015р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 53-54.

28. Problématique de la traduction économique. Формула компетентності сучасного перекладача: матеріали VIМіжнародної науково-методичної конференції, 25 березня 2015. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 46-48.

29. Лексико-семантичні особливості творення психологічного портрету літературного героя (на матеріалі роману Франсуази Саган «Bonjour tristesse»). VĚDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI: [сб. трудов конф. (науч. журнал)], 27 лютого-05 березня 2015 р..

30. Лексико-стилістична своєрідність заголовків французьких політичних Інтернет-видань. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 квітня 2015р. НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра, 2015. – С.132-135.

31. Переклад безеквівалентної лексики у фольклорних текстах. Материалы ХI науч.-практ. конф. [“Новости передовой науки – 2015”], (г. София, Болгария, 15 апреля – 22 апреля 2015 г.). – Серия : “Филологические науки ”. – 2015.

32. Стилістичні функції синонімів та аналіз їх перекладу (на матеріалі роману Гюстава Флобера “Пані Боварі”). Тенденции современной науки – 2015: материалы XI  Международной научно-практической конференции, 30.05-07.06.2015.

33. Difficultés de la traduction scientifique. Формула компетентності сучасного перекладача: матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції, 23 березня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 120-122.

34. Лінгвокультурологічні особливості порівнянь у французькій мові. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – С. 51-53.

ДодатокРозмір
Наукові праці Кривенець І.В..pdf354.74 КБ