ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куликова Вікторія Григорівна

Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри ТПП ФМ

Гарант ОПП “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” першого (бакалавського) рівня вищої освіти.

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. 1993 р. Філолог, викладач французької та англійської мов.

Назва дисертаційної роботи:Мовленнєві акти наказу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі французької мови).

Електронна адреса: koul.kiev@ukr.net

У 1993р. закінчила Київський університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю “романо-германська філологія”, отримала кваліфікацію спеціаліста “філолог, викладач французької та англійської мов”.

У жовтні 2001р. захистила дисертацію на тему: “Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно-прагматичний аспект)” і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У жовтні 2004р. отримала вчене звання доцента кафедри романських мов і перекладу.

З 1995 по 2007 роки працювала на посаді доцента кафедри романських мов і перекладу у Київському лінгвістичному університеті, на факультеті перекладачів.

Найменування дисциплін, які читає викладач:

Іноземна мова основна практичний курс

Корпусна лінгвістика і лексикографія

Друга іноземна мова (практичний курс)

Порівняльна лексикологія

Соціолінгвістика

Комунікативні стратегії другої іноземної мови

Відомості про підвищення кваліфікації викладача: 

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інстититут», свідоцтво про підвищення кваліфікації ІПО 0091 від 2015 р., «Інформаційні технології для науково-технічного перекладу», 19.03.2015 – 15.05.2015

Публікації викладача:

1. Міжмовна комунікація і переклад // Тези доповідей міжнародної конференції “Переклад на межі XXIстоліття: історія,теорія, методологія”. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка. – 1997. – С. 29.

2. Особливості функціонування мовленнєвих актів наказу та вимоги у французькій мові // Тези міжнар. науково-практичної конф. “Іноземні мови сьогодні і завтра”. – Тернопіль: Тернопільський держ. педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – 1999. – С. 30-31.

3. Базовий французько-український словник для перекладачів. Словник. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 148 с. (співавтори Л.О.Федорова, К.І.Кириленко та ін.)

4. Комунікативно-прагматичні особливості спонукальних мовленнєвих актів (на матеріалі французької мови) // Вісник КДЛУ. Серія Філологія. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 1999. –Т.2., №2.–С. 145-152.

5. Комунікативні чинники мовного оформлення наказу у французькій мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2000. – Вип.22. Частина II. – С.31-39.

6. Екстралінгвістична обумовленість спонукання і семантико-прагматичне уявлення спонукальних висловлювань (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.: Мова, Освіта, Культура: Наукові парадигми і сучасний світ. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 2000. – Вип.2. – С. 59-65.

7. Спонукання як комунікативний феномен регулювання діяльнісної поведінки людей //Матеріали конференції “Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество – II”. – Симферополь: СLС. – 2000. – С. 192-194.

8. Мовні засоби відтворення спонукальної модальності у французькій та українській мовах // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: Видавництво СумДУ, 2001. – Вип. (5)26. – С. 86-92.

9. Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно- прагматичний аспект) // Автореферат дисертації канд.філол.наук. – К.: Науковий світ, 2001. – 19с.

10. Комунікативна ситуація та переклад // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: Видавництво СумДУ,  2002. – Вип. (4)37. – С. 99-101.

11. Питальні речення як засоби вираження некатегоричного спонукання // Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених “Актуальні дослідження іноземних мов і літератур”. – Донецьк,2003. – С. 172-174.

12. Французька мова: Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів IIкурсу факультетів іноземних мов інститу­тів та університетів. – К.: Вид. центр КНЛУ,2003. – 204с.(співавтори Заєць О.І., Федорова Л.О.)

13. Мовні засоби відтворення спонукання в українській мові //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. –  Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 11. – С. 54-58.

14. Комунікативно-прагматичний підхід до теорії перекладу //Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. Суми: Видавництво СумДУ, 2003. – Вип. (4)50. – С. 113-116.

15. Курс лексикології французької мови: Навчальний посібник. К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 186с. (співавтор Федорова Л.О.)

16. Французька мова. Вступний корективний курс: Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І курсу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 96с. (співавтор Ткач Г.А.)

17. EnglishElectronicCorrespondence:навчальний посібник. К.: Національний аграрний університет, 2004. – 54с. (співавтор Грабовська Т.О.)

18. Засоби передачі фразеологічних одиниць: перекладацькі проблеми // Тези доповідей міжнар. науково-практичної конф. – Харків: Харківський національний університет, 2005. – С. 30-31.

19. Мовленнєвий акт дозволу: комунікативно-функціональний аспект (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Національного аграрного університету. Серія: педагогіка, методика навчання, психологія та психолінгвістика. – К., 2005. – вип.69. – С.213-220.

            20. Функціонування медичних термінів та понять у мові французької преси: перекладацький аспект // Тези доповідей науково-практичної конференції КНЛУ. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 10-11.

21. Неологізми французької мови та особливості їх перекладу//Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк: Волинський академічний дім. Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2007. – Вип. 39-40. – С.157-162.  

22. Кольори французької мови: їх символіка та функціонування // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.: Мова, Освіта, Культура: Наукові парадигми і сучасний світ. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2007. – Вип.13. – С. 101-104.

            23. Функціонування мистецьких понять у мові сучасної французької преси: перекладацький аспект // Матеріали IVміжнародної науково-практичної конференції “Перспективні розробки науки та техніки – 2008”. – Том 8.: Філологічні науки. Психологія та соціологія. – Przemysl, Naukaistudia. – 2008. – С. 22-24.

            24. Сучасний стан викладання перекладу: когнітивний аспект // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: “Політехніка”, 2009. – С. 274-276. (співавтор Н.Шумада)

   25. Актуальні питання методики викладання перекладу: лінгвоетнокультурний та комунікативно-прагматичний аспекти // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. Праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2009. – № 3(24). – С. 191-194.(співавтор І.А.Власенко)

26. Лексико-граматична інтерференція (на матеріалі французької мови Люксембургу) // Матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2009”. – Том 14.: Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2009. – С.41-43.  

27. L’auto-apperntissage: lesproblèmespsychologiques// Матеріали Vміжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: “Політехніка”, 2010. – С.110-111.

28. Вербальна реалізація концепту “колір” та особливості його перекладу// Науковий вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. Серія: Філологічні науки: Мовознавство. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. – 2010. – Вип.8. – С. 104-108.

29. Lalangueétrangèredanslesupérieur// Матеріали VІ міжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С.104-105.

30. Особливості перекладу термінів у галузі “Оптика” // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Дни науки – 2011”. – Том 17.: Філологічні науки. – Praha.PublishingHouse“EducationandSience”. – 2011. – С.51-53.  

31. Особливості французького юридичного дискурсу (комунікативно-прагматичний аспект) // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 2. Том № 1. – Симферополь, 2011. – С. 303 – 306.   

32. Синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури (на матеріалі французьких медичних текстів) // Матеріали VІІIміжнародної науково-практичної конференції “Наука и технологии: шаг в будущее – 2012”. – Том 13.: Філологічні науки. – Praha. PublishingHouse“EducationandSience”. – 2012. – С.12-16.  

33. Граматичні особливості перекладу французьких юридичних текстів: прагматичний аспект //  Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. – Вип. 17. – Ч.1. – 249-254с.

34. Способи формування французького молодіжного сленгу: соціолінгвістичний аспект // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції “Ключевые аспекты научной деятельности – 2013”. – Том 10.: Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2013. – С.62-64.  

35. Соціолінгвістичний аспект дослідження французького молодіжного сленгу як одна з проблем сучасного перекладознавства// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2013. – Вип. 116. – С.158-161.

36. Диференційні ознаки спонукальних мовленнєвих актів: комунікативно-прагматичний аспект //Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ, 2013. – № 1. – С. 42-53. IndexCopernicus, РИНЦ

37. Комунікативно-прагматичний зміст спонукального мовленнєвого акту поради (на матеріалі французької мови) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 38.– 2013. – С. 84-87.

38. Особливості епістолярію Б.Д.Грінченка (лінгвокомунікативний аспект) // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2013”. – Том 27.  Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2013. – С.83-87.(співавтор Кулікова О.Ю.)

39. Особливості номінації французької ботанічної лексики // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Образование и наука без границ – 2013”. – Том 31.  Філологічні науки. Музика і  – Przemysl, Naukaistudia. – 2013. – С.10-13.

40. Переклад французьких фітонімів: культурологічний аспект // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С.182-187.

41. Особливості термінотворення французької банківської лексики // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: Кафедра, – 2014. – С. 125-126. (співавтор Ткаченко Т.Б.)

42. Способи номінації французьких фітонімів: культурологічний аспект // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 48.– 2014. – С. 287-289.

43. Французькі назви рослин: культурологічний та перекладацький аспекти // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: випуск 1: зб. наук. пр. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 257-261.

44. Аерокосмічна термінологія: особливості перекладу // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічні питання світової науки – 2015”. – Том 13.  Філологічні науки. – Przemysl, Naukaistudia. – 2015. – С.64-66.

45. Лексико-семантичні особливості відтворення французьких медичних скорочень у перекладі. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: Кафедра, – 2015. – С. 116-117. (співавтор Черновол А.О.)

46. Засоби перекладу українською мовою французьких фразеологізмів із компонентом зоонімом // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика». – Київ – Буча: Укр. гум. інс.-т., НТУУ «КПІ».– 2015. – С. 162-166.(співавтор Костюк З.І.)

47. Лексико-семантичні особливості термінів з галузі медицини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика». – К. – Буча: Укр. гум. інс.-т., НТУУ «КПІ», 2015. – С. 181-185. (співавтор Черновол А.О.)

48. Еvaluationdesétudiants: approchepedagogique// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ, 2015. – № 5. – С. 101-106. IndexCopernicus, РИНЦ

49. Tруднощі перекладу французьких медичних термінів-епонімів: культурологічний аспект // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 58.– 2015. – С. 260-262.

50.Культурологічна обумовленість номінації свят (на матеріалі французької та української мов) / В. Г. Куликова // Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства: Міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювіл. проф. Алли Андріївни Калити. – К.: Вид-во «Політехніка», 2015. – С. 185-191.

51. Практикум з науково-технічного перекладу (французька мова) [Електронний ресурс] / В.Г.Куликова. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 159 с.

52. Особливостімедичнихабревіатурвсучаснійфранцузькіймові// Матеріали ХІIМіжнародної науково-практичної конференції “Напрями наукової думки – 2015/2016”. – Том 10.  Філологічні науки. – Sheffield, ScienceandEducationLTD. – 2015/2016. – С.41-43.

53. Медичні терміни-абревіатури: перекладацький аспект // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Вип. 144. – С.170-174.

54. Особливості номінації французької та української зоонімічної лексики //Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 63-66.

55. Лiнгвокультурнiособливостiперекладу фразеологiзмiв з компонентом-глютонiмом // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: Кафедра, – 2016. – С. 130-132. (співавтор Ковальчук М.В.)

56. Меню як різновид гастрономічного дискурсу: перекладацький аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки»(мовознавство). – Том 1. – №5. – Дрогобич, 2016. – С. 176-179.(співавтор Ковальчук М.В.)

57. Лексико-структурні та прагматичні особливості перекладу французьких текстів конвенцій  // Науковийвісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – №3. – Херсон, 2016. – С. 34-38.

58. Порівняльна лексикологія (французька мова). Конспект лекцій.[Електронний ресурс] / В.Г.Куликова. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 138 с.

59. Способи перекладу французьких медичнихтермінів-абревіатурукраїнською мовою // Матеріали ХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і цивілізація – 2017”. – Том 5.  Філологічні науки. – Sheffield, ScienceandEducationLTD. – 2017. – С.55-57.

60. Méthodesd’évaluationdesétudiants// Матеріали ХІIМіжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К., 2017. – С.81-83.

61. L’utilisation des jeux au cours de l’enseignement de la phonétique pour des débutants en classe de français // Матеріали круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». – К.: Міленіум, 2017. – С. 166-169.

62. Les particularites grammaticales de traduction des conventions françaises en ukrainien: l’aspect pragmatique // НауковийвісникХерсонськогодержавногоуніверситету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – №3. – Херсон, 2017. – С. 45-49.

63. Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект // Одеський лінгвістичний Вісник. Науково-практичний журнал. – Вип.10. – Том І. – Одеса, 2017. – С.136-139.Index Copernicus

64. Косметологічний дискурс: особливості функціонування // Матеріали ХІVМіжнародної науково-практичної конференції “Прикладные научные исследования – 2018”. – Том 7.  Філологічні науки. – Софія, Бял ГРАД-БГ. – 2018. – С.36-38.

65. Структурно-семантичні особливості французьких термінів з галузі косметології// Матеріали ХІVМіжнародної науково-практичної конференції “Современный научный потенциал – 2018”. – Том 9.  Філологічні науки. – Sheffield, ScienceandEducationLTD. – 2018. – С.12-14.

66. Moyensdetraductiondestermesabrégésenukrainien(d’aprèsdestextesfrançaisdelacosmétologie) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції28 лютого 2018 року“Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», – 2018. – С. 138-139.

67. Просодичні засоби відтворення спонукання// Матеріали круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». – К.: «Політехніка», 2018. – С. 98-100.

68. Калита А.А., Куликова В.Г., Полюк І.С., Тараненко Л.І. Корпусна лінгвістика та лексикографія: Глосарій термінів і понять: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія». – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 89 с.

69. Lesparticularitésdelareprésentationdescaractérisiqueslexicalesdudiscourscosmétologiquefrançaisdanslalangueukrainienne //Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». – Вип. 75. – Херсон, 2018. – С.104-107.IndexCopernicus

70. Etapes de la formation de la compétence phonétique des étudiants-débutants // Матеріаликруглогостолу«Сучаснітенденціїфонетичнихдосліджень». – К.: «Політехніка», 2019. – С. 153-155.

71. Синтаксичні засоби реалізації прагматичного потенціалу франкомовних текстів у галузі міжнародного права: перекладацький аспект // Актуальнiпитання гуманiтарних наук:  міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 23. Том 1. – С.63-68. IndexCopernicus (співавтори Бондар Л., Малашенко О.)

72. Représentation de la culture spirituelle et historique du peuple dans les noms géographiques français// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75), жовтень. С. 121–124. Index Copernicus та Google Scholar    DOI: 10.25264/2519-2558-2019-7(75)-121-124