ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Буць Жанна Володимирівна

Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри ТППФМ

В.о. завідувача кафедри ТППФМ

Гарант ОПП “Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У 1997 р. закінчила факультет французької мови Київського державного лінгвістичного університету (Київський національний лінгвістичний університет), отримала диплом за спеціальністю “Мова і література (французька та англійська мови)”.

У 2012 р. закінчила аспірантуру на кафедрі романських мов Київського національного лінгвістичного університету.

У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Текстовий концепт жіночність у французьких соціально-побутових романах ХІХ–ХХ століть: лінгвокультурологічний і комунікативно-прагматичний аспекти» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови.

З 1997 р. по 1999 р. працювала викладачем англійської мови Київського військового інституту управління та зв’язку.

З 1999 р. працює викладачем французької мови факультету лінгвістики НТУУ “КПІ”.

Контакти:тел. 204-83-58, e-mail– Jeannette@ukr.net

Дисципліни, які викладає

“Історія перекладу”– для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

“Історія іноземної мови”– для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

“Переклад та редагування комерційних документів”– для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

“Комунікативно-прагматичні аспекти писемного мовлення”– для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

“Теорія міжкультурної комунікації” – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

Наукова робота

Наукова діяльність охоплює сфери інтересів: когнітивістика; лінгвопоетика; прагматика; дискурсологія; семантика; комунікативна лінгвістика.

Приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях.

Має 29 опублікованих наукових статей та науково-методичних праць.

Методична робота

Методична робота охоплює навчально-методичне забезпечення дисциплін “Історія перекладу”, “Історія іноземної мови”,”Переклад та редагування комерційних документів”, “Комунікативно-прагматичні аспекти писемного мовлення”, “Практичний курс перекладу (основна мова). Технічні науки 1.2.”, “Теорія міжкультурної комунікації”. А також розробку навчальних, робочих програм та рейтингової системи оцінювання вищезазначених дисциплін.

Бере участь та організовує методичні семінари з наукових та методичних видань на кафедрі ТППФМ.

У 2007 р. проходила підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Організаційно-виховна діяльність

Брала участь в організації та проведенні ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (16.04.2015 р., кафедра ТППФМ ФЛ НТУУ «КПІ».

Організала та провела науково-практичні студентські конференції на кафедрі: ІІІ студентський науково-практичний семінар «Французька мова та лінгвістичні розмаїття» (грудень 2013 р.); студентська науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку лінгвопрагматичних досліджень публіцистичного та художнього дискурсів” (квітень 2014 р.); І студентська науково-практична конференція «Перспективні шляхи лінгвістичних досліджень французької мови» (травень 2014 р.); IIстудентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку французької мови у лінгвістичному просторі» (10-12 грудня 2014 р.).

Організовує та проводить студентський конкурс «Французька Весна».

ДодатокРозмір
Публікації Буць Ж.В.pdf253.15 КБ