ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Космацька Наталя Валеріївна

  Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри ТПП ФМ

Навчання: 1999 року закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Французька мова та література» і здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови та літератури, вчителя англійської мови.

2011 року закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.

Електронна адреса: ktppfm_kosmatska@ukr.net 

Наукова робота:

2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії “Astérix”)” і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови.

Публікації:

За період 2008–2019рр. вийшли: 35 наукових публікацій (наукові статті у фахових виданнях ВАК України, наукові статті, що індексуютьсяу НБД, тези доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраінських конференцій), 2 методичні розробки, 1 навчальний посібник.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів

Cтажування:

1998 року прослухала курс ділової французької мови при Чернівецькому державному університеті імені Ю. Федьковича (Чернівці).

2003 року проходила стажування в Анжуйському університеті (Франція).

2007 року підвищувала кваліфікацію в Українському інституті інформаційних технологій в освіті (Київ).

2012, 2014 рр. стажування у літньому університеті на базі ЧНУ ім.Ю.Федьковича (м.Чернівці)

2013 стажування в Університеті Лотарингії (м.Мец, Франція)

2016 педагогічне стажування в AlliancefrancaisedeParis, м.Париж, Франція

2017 наукове стажування в Лабораторії 3L.AM, Université du Maine, м.Леман Франція

Щороку бере участь у семінарах викладачів французької мови (Київ).

Дисципліни, які викладає:

«Практикум з мовної комунікації (перша мова)»

«Усний двосторонній переклад»,

«Порівняльна стилістика французької та української мов»

«Теорія перекладу»

Список публікацій

Космацької Наталі Валеріївни

Статті:

1. Концепт DIVERSITE/РІЗНОМАНІТТЯ у сучасній французькій літературі для дітей і дорослих. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 1 2019. Частина 2. С.1-6

2.   Французька соціально-орієнтована лексика у публіцистичних і художніх текстах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса: Фенікс. № 37. Т.2. 2018. С.85-88.

3.  Мовні маркери політкоректності у французькому медіа тексті / Н.В. Космацька, Л.В.Віщак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Вип. 1. – Т.2. – Херсон: Гельветика, 2018. – С.50-54.

4.  Новотвори французького медіатексту зпозицій перекладу/ Н.В. Космацька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академі». – Вип. 57. – 2017. – С. 173-175.

5.  Просторові параметри друкованого тексту (на матеріалі французької періодики) / Н.В. Космацька //  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Вип. 2(15). – Чернівці: Родовід, 2017. – С.17-21.

6.  Засоби вираження темпорального дейксису у гетерогенному тексті (на матеріалі французької мови) / Космацька Н.В. // Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журн. – Вип. 7. – Одеса : Видавн. дім «Гельветика». – 2016. – С.129-133.

7.   Структурні особливості французьких термінів у галузі енергозбереження та їхнє відтворення у перекладі / Н.В.Космацька, В.О. Бердичевська // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 53. – 2016. – С. 173-175.

8.  Вербальні і невербальні засоби творення емоційності інформаційного повідомлення /Космацька Н.В. // Наукові праці:наук.-метод. журн. – Вип. 243. Т. 255. Серія “Філологія.Мовознавство”.  – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 42–46.

9. Особливості представлення інформації на паперових носіях / Н.В.Космацька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки : Мовознавство. – 2014. – № 4. – С. 93–98.

10.  Візуальна мова друкованого тексту / Наталя Космацька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. праць. – Вип. 20. – Херсон : ХДУ, 2013. − С. 111–115.

11.  Роль графічного зображення в інтерпретації текстів з невербальним компонентом /Космацька Н.В. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид.-во НУ”Острозька академія”.– Вип. 33. −2013. – С. 71–73.

12.  Стилістичні засоби відтворення емоцій мовленнєвої особистості / Н.В. Космацька // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – 2012. – № 6 (231). – С. 38–42.

13.  Комікс як синкретичнийтекст: вихідні положення / Н.В. Космацька // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство: у 2 ч. – 2011. – № 5. Ч. 2 – С. 64-69.

14.  Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу / Н.В. Космацька //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2011. – № 9 (220), Ч.ІІ. – С. 45-51.

15.  Мовна гра як засіб творення особових імен у коміксах (на матеріалі серії «Astérix») / Н.В. Космацька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету іменiВолодимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. — 2011. — Вип. 2 (19) 2008 – 1 (20) 2011. – С. 166-174.

16.  Французькі детермінативи та їхня роль у художньому мовленні (на матеріалі французьких коміксів) / Н.В. Космацька //Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2009. – Вип. 16. – С. 104-111.

17.  Оцінювальний чинник у діалогічному мовленні фрацузьких коміксів / Н. Космацька // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2008. – № 15. – С. 138–144.

18.  Шифтери у ролі конекторів оповідного тексту / Н.В. Космацька // Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства : Міжнародний збірник наук.праць, присвяч. 70-річному ювілею проф. А.А.Калити. – К. : Вид-во «Політехніка», 2015 р. – С. 179–184

Матеріали конференцій:

1.  ХV Міжнародна науково-практична конференція  Modern scientific potential; Семантичні і графічні особливості французьких текстів енергетичної тематики. Materials of the XV International scientific and practical conference «Modern scientific potential – 2019», February 28 – March 7, 2019. Volume 9. Sheffield, 2019. С.31-33. 0,13 др.а.

2.  Графічні засоби відтворення емоцій персонажа художнього твору. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб.матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар.участю, 19.04.2019. Київ. С.131-135. 0,25 др.а.

3.  Фоносемантика вигаданих імен персонажів французьких коміксів «Astérix» / Н.В. Космацька // Матеріали міжнародного круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень», 26 квітня  2018. – КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЛ, КТППФМ. – Київ: Міленіум. – С. 73-77.

4.  Фонетичні особливості емоційного мовлення  / Н.В. Космацька // Матеріали міжнародного круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень», 12 травня 2017. – КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЛ, КТППФМ. – Київ: Міленіум. – С. 103 – 106. 

5.  Les particularités graphiques du langage sur le site Youtube / Н.В. Космацька //  XIII международной научной-практической конференции «Найновите научни постижения – 2017», 15 березня 2017 р., Болгарія, Софія. – С. 73–75.

6.  Засоби візуалізації простору у вербально-іконічному тексті / Н.В. Космацька // Матеріали XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy- 2017», 05 квітня 2017 р., Польща, Перемишль. – С. 68–71.

7.  Графічні особливості французьких текстів жанру інструкції до побутових приладів / Н.В. Космацька // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра, 2016. – C. 93-94.

8.  Основні ознаки терміна «енергозбереження» / Н.В. Космацька, В.О.Бердичевська // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра, 2016. – C. 94-95.закордонних;

9.  Мовні і графічні особливості виносок як засоби стилетворення вербально-іконічного тексту / // Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси   В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА – 2016», 15 – 22 април 2016 г. – Том 15. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 48-49.

10.   Лексико-граматичні особливості французьких технічних текстів / Підліснюк О.О., Космацька Н.В. // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa  myśl  informacyjnej  powieki  –  2015 07-15 marca 2015 roku – Volume 10. Filologiczne nauki. :  Przemyśl.  Nauka i studia –S. 64–67.Параграфеміка французького газетного заголовка / Н.В.Космацька // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16 квітня 2015 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 119–120.

11.  Підходи до перекладу українських власних назв французькою мовою / Н.В. Космацька, Я.В. Литвин // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16 квітня 2015 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 121–122.

12. Функціональні характеристики французького спортивного терміна / Т. Р. Дума, Н. В. Космацька // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика : Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ-Буча, березень, 2015). – К. : Міленіум, 2015. − С. 36–38.

13. Interpretation contemporaine du conte populaireСтруктурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів, 17.09.2015 року. – Одеса

14. Union du mot et de l’image dans un texte / Н.В. Космацька // Формула компетентності перекладача: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – 26 березня 2014 р. – К. : НТУУ “КПІ”. – С. 148–149

15. Procédés de formation des termes de la poterie / Н.В. Космацька, Д.Р.Станішевська // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : Матеріали І Міжнарнародна наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 року НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. − С. 119–120.

16. Лексико-семантичні і графічні особливості мережевої французької мови / Н.В. Космацька //  Dny vědy – 2014 : Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference, 27.03.2014–05.04.2014. – Díl. 20. Filologické vědy. – Praha: Publishing House “Educationand Science” s.r.o, 2014. – C. 24–26

17. L’Interprétationgraphiqueduconte« LePetitChaperonrouge » deCharlesPerrault/ Н.В. Космацька, М. Понсар // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів, 10-11 жовтня 2013 року. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – С. 91–93.

Посібник:

Практикум з мовної комунікації (французька мова): навч. посібн. / Н.В. Космацька. – К. : Логос, 2014. – 198 с.