ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Калита Алла Андріївна

Калита Алла Андріївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри ТПП ФМ

У 1968 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), отримала диплом за спеціальністю “Англійська та французька мови”.

У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование)”. У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фонетики англійської мови.

У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему “Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фонетики англійської мови.

Завідувала кафедрами:

з 1987 р. по 2007 р. – кафедрою фонетики англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет);

з 2008 р. по 2012 р. – кафедрою теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»).

Контакти:

телефон: 204-8358

e-mail:kalitanewadd@gmail.com

http://terraludens.com/

Дисципліни, які викладає

По кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови:

“Вступ до наукових досліджень” – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР “Бакалавр”.

“Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень” – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР “Магістр;

По кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови:

“Зіставна фонетика”– – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр»,

“Порівняльна типологія двох мов” та “Курс за вибором” (розділи: “Когнітивний та емоційно-прагматичний аспекти мовлення”,“Особливості перекладу науково-технічної літератури з рідної мови на іноземну”), призначені для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Магістр».

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності

Основні напрями наукових досліджень: загальне мовознавство, фонетика, фоностилістика, когнітивна фонетика, синергетика мовлення, психолінгвістика, прагмалінгвістика, семантика та емотіологія.

А. А. Калита є автором енергетичної теорії мовлення; теоретичного принципу збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення; концепції стохастичної енергетично-інформаційної взаємодії сфер свідомості, підсвідомого й позасвідомого у процесі породження усного мовлення; методу побудови психо-енергограм, який дозволяє здійснювати інструментальне системне вивчення енергетичних феноменів, що протікають у процесах породження та декодування індивідом усного або письмового мовлення; безрозмірного критерію оцінки паузального перепаду емоційно-прагматичного потенціалу суміжних мовленнєвих відрізків, що уможливлює здійснювати кількісну оцінку послаблення або посилення впливу емоційно-прагматичного потенціалу мовленнєвого сегмента, який передує паузі, на наступний мовленнєвий сегмент, а також співавтором (разом з Л. І. Тараненко) кількісного критерію рівнів емоційно-прагматичного потенціалу висловлення.

Теоретичними працями А.А. Калити сформовано концептуальні основи нетрадиційного міждисциплінарного підходу до вивчення фонетичних явищ, унаслідок якого нею було розроблено теоретичне підґрунтя нової енергетичної теорії мовлення (http://terraludens.com/http://terraludens.com/kolo-rozroblyuvanih-pitan).

Вихідним моментом, покладеним в основу енергетичної теорії мовлення, слугував сформульований Аллою Андріївною Калитою та опублікований у 2003 р. (див. [Калита 2003: 7-13; Калита ареф 2003: 12; Калита 2007: 8-9, 46-61]) новий теоретичний принцип збереження емоційно-прагматичного потенціалувисловлення. Розробка енергетичної теорії мовлення як певної системи поглядів спрямована на нетрадиційне для лінгвістики розуміння енергетичних закономірностей психофізіологічних процесів породження мислення під час мовлення і мисленнєвого проектування дій індивіда в їхньому безпосередньому зв’язку з когнітивними процесами, що протікають у психіці комунікантів.

Підготувала 7 кандидатів та одного доктора наук.

Здійснює керівництво аспірантамикафедри:Колісник М., Марченко В.В., Міхненко О.П. та науковеконсультування докторантаТараненко Л.І.

Методична робота

Методична робота охоплює розробку навчальних і робочих програм з  дисциплін “Зіставна фонетика”, “Курс за вибором”, “Порівняльна типологія двох мов”, “Вступ до наукових досліджень”,“Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень”, а також рейтингових систем оцінювання знань, умінь і навичок студентів із зазначених дисциплін.

За дорученням керівництва факультету брала участь у розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Методична робота також спрямована на забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів навчальними матеріалами, зокрема здійснено видання«Словника фонетичних термінів (AConciseDictionaryofPhoneticTerms) (англ. мовою) та Посібника для самостійної роботи з англійської мови (The Self-Study Guide in English (1st year), супроводжуваного озвученням його матеріалу, для студентів І курсу кафедри ТППАМ ФЛ НТУУ «КПІ».

А.А. Калита проходила стажування у Великобританії (Лондонський університет), Канаді, Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині; читала лекції на Кубі (Гаванський Інститут іноземних мов).

Організаційно-виховна діяльність

Організація та проведення І та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (17.04.2014, 16.04.2015, кафедра ТППФМ ФЛ НТУУ «КПІ»).

Організація роботи гуртка з практичної фонетики англійської мови зі студентами 2-х і 3-х курсів.

А.А. Калита є членом редколегії (1) наукового журналу Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка; (2) наукового журналу «AdvancedEducation» (Новітня освіта) ISSN: 2409-3351, НТУУ «КПІ»; (3) збірника наукових праць «Наукові студії – XXI(культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія Філологія Педагогіка Економіка» / Редколегія: Р.В.Болдирев (головний редактор) та ін. – К.: Міленіум; (4) збірника наукових праць «Актуальні проблеми сучасної філології» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра романо-германських мов і перекладу).

У 1999–2011 роках була членом спеціалізованих учених рад Київського національного лінгвістичного університету, спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2010-2011).

Cпівпрацює з групою фахівців з експериментальної фонетики при відділі соціолінгвістики Інституту української мови НАН України та Київського національного лінгвістичного університету; здійснює зв’язок у формі організації круглих столів та конференцій з Українським гуманітарним інститутом (кафедра романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства), центром наукових досліджень та викладання іноземних мов, НАН України (кафедра іноземних мов); Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка (кафедрагерманськоїфілології); Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка (Ліцензований Мовний центр факультету іноземних мов), Національним університетом біоресурсів і природокористування України (кафедра іноземної філології і перекладу); John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.

ДодатокРозмір
Наукові публікації професора Калити А.А..pdf316.05 КБ

Калита Алла Андріївна

Завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови

Доктор філологічних наук, професор кафедри ТПП ФМ

У 1968 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), отримала диплом за спеціальністю “Англійська та французька мови”.

У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование)”. У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фонетики англійської мови.

У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему “Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фонетики англійської мови.

Завідувала кафедрами:

з 1987 р. по 2007 р. – кафедрою фонетики англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет);

з 2008 р. по 2012 р. – кафедрою теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»).

Контакти:

телефон: 204-8358

e-mail:kalitanewadd@gmail.com

http://terraludens.com/

Дисципліни, які викладає

По кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови:

“Вступ до наукових досліджень” – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР “Бакалавр”.

“Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень” – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР “Магістр;

По кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови:

“Зіставна фонетика”– – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр»,

“Порівняльна типологія двох мов” та “Курс за вибором” (розділи: “Когнітивний та емоційно-прагматичний аспекти мовлення”,“Особливості перекладу науково-технічної літератури з рідної мови на іноземну”), призначені для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Магістр».

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності

Основні напрями наукових досліджень: загальне мовознавство, фонетика, фоностилістика, когнітивна фонетика, синергетика мовлення, психолінгвістика, прагмалінгвістика, семантика та емотіологія.

А. А. Калита є автором енергетичної теорії мовлення; теоретичного принципу збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення; концепції стохастичної енергетично-інформаційної взаємодії сфер свідомості, підсвідомого й позасвідомого у процесі породження усного мовлення; методу побудови психо-енергограм, який дозволяє здійснювати інструментальне системне вивчення енергетичних феноменів, що протікають у процесах породження та декодування індивідом усного або письмового мовлення; безрозмірного критерію оцінки паузального перепаду емоційно-прагматичного потенціалу суміжних мовленнєвих відрізків, що уможливлює здійснювати кількісну оцінку послаблення або посилення впливу емоційно-прагматичного потенціалу мовленнєвого сегмента, який передує паузі, на наступний мовленнєвий сегмент, а також співавтором (разом з Л. І. Тараненко) кількісного критерію рівнів емоційно-прагматичного потенціалу висловлення.

Теоретичними працями А.А. Калити сформовано концептуальні основи нетрадиційного міждисциплінарного підходу до вивчення фонетичних явищ, унаслідок якого нею було розроблено теоретичне підґрунтя нової енергетичної теорії мовлення (http://terraludens.com/http://terraludens.com/kolo-rozroblyuvanih-pitan).

Вихідним моментом, покладеним в основу енергетичної теорії мовлення, слугував сформульований Аллою Андріївною Калитою та опублікований у 2003 р. (див. [Калита 2003: 7-13; Калита ареф 2003: 12; Калита 2007: 8-9, 46-61]) новий теоретичний принцип збереження емоційно-прагматичного потенціалувисловлення. Розробка енергетичної теорії мовлення як певної системи поглядів спрямована на нетрадиційне для лінгвістики розуміння енергетичних закономірностей психофізіологічних процесів породження мислення під час мовлення і мисленнєвого проектування дій індивіда в їхньому безпосередньому зв’язку з когнітивними процесами, що протікають у психіці комунікантів.

Підготувала 7 кандидатів та одного доктора наук.

Здійснює керівництво аспірантамикафедри:Колісник М., Марченко В.В., Міхненко О.П. та науковеконсультування докторантаТараненко Л.І.

Методична робота

Методична робота охоплює розробку навчальних і робочих програм з  дисциплін “Зіставна фонетика”, “Курс за вибором”, “Порівняльна типологія двох мов”, “Вступ до наукових досліджень”,“Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень”, а також рейтингових систем оцінювання знань, умінь і навичок студентів із зазначених дисциплін.

За дорученням керівництва факультету брала участь у розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Методична робота також спрямована на забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів навчальними матеріалами, зокрема здійснено видання«Словника фонетичних термінів (AConciseDictionaryofPhoneticTerms) (англ. мовою) та Посібника для самостійної роботи з англійської мови (The Self-Study Guide in English (1st year), супроводжуваного озвученням його матеріалу, для студентів І курсу кафедри ТППАМ ФЛ НТУУ «КПІ».

А.А. Калита проходила стажування у Великобританії (Лондонський університет), Канаді, Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині; читала лекції на Кубі (Гаванський Інститут іноземних мов).

Організаційно-виховна діяльність

Організація та проведення І та ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (17.04.2014, 16.04.2015, кафедра ТППФМ ФЛ НТУУ «КПІ»).

Організація роботи гуртка з практичної фонетики англійської мови зі студентами 2-х і 3-х курсів.

А.А. Калита є членом редколегії (1) наукового журналу Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка; (2) наукового журналу «AdvancedEducation» (Новітня освіта) ISSN: 2409-3351, НТУУ «КПІ»; (3) збірника наукових праць «Наукові студії – XXI(культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія Філологія Педагогіка Економіка» / Редколегія: Р.В.Болдирев (головний редактор) та ін. – К.: Міленіум; (4) збірника наукових праць «Актуальні проблеми сучасної філології» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра романо-германських мов і перекладу).

У 1999–2011 роках була членом спеціалізованих учених рад Київського національного лінгвістичного університету, спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2010-2011).

Cпівпрацює з групою фахівців з експериментальної фонетики при відділі соціолінгвістики Інституту української мови НАН України та Київського національного лінгвістичного університету; здійснює зв’язок у формі організації круглих столів та конференцій з Українським гуманітарним інститутом (кафедра романо-германської філології та порівняльно-історичного й типологічного мовознавства), центром наукових досліджень та викладання іноземних мов, НАН України (кафедра іноземних мов); Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка (кафедрагерманськоїфілології); Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка (Ліцензований Мовний центр факультету іноземних мов), Національним університетом біоресурсів і природокористування України (кафедра іноземної філології і перекладу); John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.

ДодатокРозмір
Наукові публікації професора Калити А.А..pdf316.05 КБ