ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти”

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ,

запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

 «Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти»,

яка відбудеться 19 травня 2022 року у м. Києві за адресою:

пр. Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 115. 739, 606, платформа Zoom

Робочі мови конференції:

українська, англійська, німецька, французька

Доповідь на пленарному засіданні – до 30 хв., на секційному – 15 хв. Обговорення – 10 хв.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

9:00 – 9:30 платформа ZoomРеєстрація учасників конференції
9:30 – 12:00 платформа ZoomВідкриття конференції. Пленарне засідання
12:00 – 12:30Перерва
12:30 – 15:30 платформа ZoomСекційні засідання за тематичними напрямами: Секція № 1.* Мова та дискурс: проблеми розвитку та функціонування у професійному і творчому поліетнічному та полікультурному просторах. Секція № 2.* Когнітивно-дискурсивні дослідження мови, мовлення й тексту у професійній сфері. Секція № 3.* Когнітивно-дискурсивні дослідження мови, мовлення й тексту в художній та мистецько-творчій сферах. Секція № 4.* Інтермедіальні та мультимодальні студії різножанрових дискурсів у діалозі культур. Секція № 5.* Перекладознавство й переклад у професійній, художній та мистецько-творчій сферах: здобутки та перспективи. Секція № 6.* Сучасні підходи та інноваційні технології у формуванні іншомовної комунікативної компетенції у професійній сфері. Доповіді учасників конференції та дискусія.  
15:30 – 16:00 платформа ZoomПідведення підсумків. Урочисте закриття конференції

*посилання щодо приєднання до окремих секцій учасники конференції отримають напередодні заходу на електронну пошту, зазначену у заявці, та при реєстрації.

У рамках роботи конференції планується проведення о 14:00 вебінару на тему: AToolboxfor Machine Translation Postediting

(доповідач: Ута Зеевальд-Хеег, професорка Інституту прикладних наук університету Анхальт (м. Кьотен, Німеччина).

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1-LX_hFOZIbE14nRvWPoSH32hxdZbvXyFa1ZEQss6-Z43A/viewform

Для участі в конференції просимо до 19 квітня 2022 р. зареєструватися на сайті конференції http://conference.dopacc.kpi.ua/kpi_dpcc у ролі автора, натиснути на вкладку Тека користувача і створити нове подання, а також надіслати на e-mail (ktppamm@gmail.com) такі матеріали конференції:

 • ЗАЯВКУ для участі в конференції (форма заявки додається). Назва файлу: прізвище та ініціали автора латиницею, наприклад, Petrik_І_І_zayavka;
 • ТЕЗИ доповіді, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Назва файлу: прізвище та ініціали автора латиницею та номером секції, наприклад, Petrik_І_І_.

Тема електронного листа має містити примітку: Конференція_2022.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Тези не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій.

Матеріали тез доповідей мають містити виключно відкриту інформацію.

З метою дотримання принципів академічної доброчесності обов’язковим етапом перед публікацією матеріалів є їх перевірка на наявність плагіату (статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Після надсилання (на електронну адресу) заявки, електронного варіанту тез оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомить учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів.

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам та проблематиці конференції або були отримані після 19 квітня 2022 року.

До початку роботи конференції кожен учасник отримає примірник електронного збірника матеріалів конференції, а також програму конференції.

Збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті конференції (http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_dpcc/kpi_dpcc), на сайтах випускових кафедр факультету лінгвістики (http://ktppnm.kpi.ua/, http://ktppam.kpi.ua/, http://ktppfm.kpi.ua/) та асоціації УАКЛіП (http://uaclip.at.ua).

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

м. Київ, 03056, пр. Перемоги, 37,  корп.7

Факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Тел. (044) 204-81-01, e-mail: ktppamm@gmail.com

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

Тел. (044) 204-83-11, e-mail: kafedra2009@ukr.net

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

Тел. (044) 204-83-58, e-mail: ktppfm@ukr.net

Відповідальні особи:

д. філол. н., проф., проф. кафедри ТППАМ Воробйова Ольга Петрівна

(067 507 10 41),

к. філол. н., доц., доц. кафедри ТППАМ Ткачик Олена Володимирівна (067 444 59 26),

доктор філософії, ст. викл. кафедри ТППНМ Білицька Вікторія Миколаївна (067 981 91 81),

к. філол. н., доц., доц. кафедри ТППНМ Моісєєва Наталія Олегівна

(068 352 36 89),

к. філол. н., доц., доц. кафедри ТППФМ Буць Жанна Володимирівна

(097 434 15 29),

к. пед. н., доц., доц. кафедри ТППФМ Школяр Лілія Володимирівна

(063 232 56 07).

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • Обсяг тез: до 3 сторінок. Тези можуть подаватися українською, англійською, німецькою або французькою мовами.
 • Стандарти: текстовий редактор MS Word (файл повинен мати розширення *.doc), кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ 1,25 см, поля – верхнє, нижнє 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, шрифт Times New Roman.
 • 1-й рядок: відцентрована назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний).
 • 2-й  рядок: ініціали та прізвище автора  (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний).
 • 3-й рядок: вчене звання, науковий ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, курсив).
 • Через один рядок відступу друкується текст публікації.
 • Типи виділення: напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 • Спеціальні шрифти, символи, схеми, таблиці та інші ілюстрації додаються окремими файлами.
 • Сторінки не нумеруються.
 • Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 в кінці тексту під назвою «Література» (назва рубрики подається мовою викладу тез), у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки. Наприклад: [5, с. 22-25].

СКАЧАТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ