ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індивідуальні навчальні плани студентів

Відповідно до Положень про організацію освітнього процесу в КПІ  ім. Ігоря Сікорського індивідуальні освітні траєкторії здобувачів вищої освіти реалізуються через індивідуальні навчальні плани, які складаються на кожний навчальний рік і містять інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних нормативних та вибіркових дисциплін (освітніх компонентів), обсяг навчального навантаження за усіма видами навчальної діяльності, види підсумкового семестрового контролю.

    Положення про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту та нормативних документів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Індивідуальний навчальний план студента містить перелік нормативних та вибіркових дисциплін (освітніх компонентів) в межах 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік. Вибір студентом освітніх компонентів здійснюється з каталогів вибіркових дисциплін передбачених відповідними освітньою програмою та навчальним планом. Каталоги вибіркових дисциплін формуються відповідно до порядку встановленого в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Всі освітні компоненти, внесені до індивідуального навчального плану студента, є обов’язковими для вивчення.

     Виконання індивідуального навчального плану здійснюється відповідно до графіку навчального процесу, затвердженого в КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчальний рік, та складеного за ним розкладу занять і заходів поточного, календарного та семестрового контролю. За виконання індивідуального навчального плану персональну відповідальність несе студент.

   Невиконання студентом індивідуального навчального плану у встановлені терміни є підставою для його відрахування з Університету. Виконання вимог індивідуального навчального планує умовою переведення студента на наступний курс навчання, допуску до випускної атестації.

Індивідуальні плани студентів знаходяться у самих студентах та зберігаються в електронному виді на кафедрі.

Положення про індивідуальний навчальний план  студента КПІ ім. Ігоря Сікорського