ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Напрями наукової діяльності

Напрямки наукової діяльності кафедри

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є проведення наукових розвідок у галузі філології, перекладознавства та методики викладання іноземних мов в рамках наукової теми кафедри «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти».

1. Існування на базі кафедри Київської фонетичної школи під керівництвом проф. Калити А.А., головним завданням якої є окреслення нової міждисциплінарної концепції та подальша розробка енергетичної теорії мовлення.

2. Отримання вченого звання доцента (Космацька Н.В., Буць Ж.В., Бондар Л.В., Дегтярьова Є.О., Школяр Л.В.).

3. Захист кандидатських дисертацій (Дегтярьова Є.О., Школяр Л.В., Цимбал І.В.).

4. Підготовка та проведення, а також співорганізація міжнародних науково-практичних конференцій, круглого столу з міжнародною участю, всеукраїнських студентських науково-практичних конференційтощо.

5. Публікація наукових праць у фахових виданнях в Україні, у зарубіжних наукових виданнях та у виданнях, включених до науково-метричних баз.

6. Рецензування підручників, посібників, монографій, статей, методичних рекомендацій, онлайн-курсів, науково-дослідницьких робіт тощо.

7. Редагування збірників наукових праць, збірників тез конференцій, науково-методичних семінарів, матеріалів круглого столу тощо.

8. Опонування та рецензування дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора філологічних наук.

9. Робота у науково-методичній комісії з вищої освіти МОН (доц. Бондар Л.В.).

10. Участь вакредитаційних комісіях, спеціалізованих вчених радах для захисту дисертацій, галузевих конкурсних комісіях, експертизах тощо (проф.  Тараненко Л.І., доц. Космацька Н.В.).

11. Керівництво науковою роботою студентів, зокрема публікація статей у співавторстві, тез доповідей, підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах.

12. Підготовка та проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”.

13. Проведення науково-методичних семінарів кафедри «Нові наукові розвідки з проблем лінгвістики та методики викладання французької мови» за участю спеціалістів Французького Інституту в Україні при посольстві Франції та представників французьких видавництв методичної літератури з французької мови Сlé International, Hachette, Didier.

14. Співпраця з відділом посольства Франції в Україні «Співробітництво у мовній та освітній сфері», метою якого є підтримка розвитку та модернізації викладання французької мови в Україні відповідно до реформи системи освіти, яку проводить Міністерство освіти і науки України.

15. Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях в Україні та за її межами.

16. Публікація наукових праць у фахових виданнях в Україні та в зарубіжних наукових виданнях (Австрія, Голландія, Естонія, Кіпр, Канада, Польща, Республіка Казахстан, Російська Федерація та ін.).

17. Організація та проведення науково-практичних заходів на факультеті лінгвістики : конференцій, семінарів та олімпіад.

18. Надання науково-консультатиної допомоги студентам IІІ-IV курсівта студентам-магістрам при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт та участі у наукових студентських конференціях і в олімпіадах з фахових дисциплін.

19. Надання науково-консультативної допомоги студентам для участі у Програмі Erasmus Mundus EMERGE (студенти Кравченко Н.,  Наумець А.).

20. Впровадження результатів наукової роботи в навчальний процес, зокрема, розробка нових курсів та навчально-методичних матеріалів.

21. Видання монографій за результатами дисертаційних досліджень.