ukКафедра теорії, практики та перекладу французької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тараненко Лариса Іванівна

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

У 1996 р. закінчила з відзнакою факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету (нині – Київський національний лінгвістичний університет).

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А.Калити. У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі – понад 20 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти:

– у Київському національному лінгвістичному університеті: 

з 1996 р. по 2006 р. на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри фонетики англійської мови; 

з 2006 по 2007 р. – завідувач кафедри англійської мови факультету перекладачів.

-у Державному економіко-технологічному університеті транспорту:

з 2007 по 2008 р. – доцент кафедри української та іноземних мов;

– у Національному технічному університеті України «КПІ»:

– з вересня 2008 р. по грудень 2016 р. – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики;

–  з вересня 2019 р. – професор кафедри теорії, практики та перекладу французькїмови факультету лінгвістики.

Контакти:

телефон: (+38) 050 3535234

e-mail: larysataranenko@gmail.com

Web-сторінка викладача – http://intellect.ktppam.kpi.ua/profile/tli1

taranenko.org.ua

Викладацька діяльність

За період науково-педагогічної діяльності Л.І. Тараненко викладала практичний курс фонетики англійської мови, читала курс лекцій з теоретичної фонетики англійської мови, розробила та викладала курс за вибором “Використання текстів малої форми як засобу набуття мовленнєвої компетенції” (КНЛУ); викладала курс ділової іноземної мови (ДЕТУТ).

На теперішній час читає курс лекцій та веде практичні заняття із дисциплін “Зіставна граматика” і “Теоретична граматика” – для студентів освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр».

 Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Коло наукових інтересів Л.І. Тараненко спрямоване на вирішення низки питань загального мовознавства, фонетики, фоностилістики, когнітивної фонетики, лінгвістики тексту, прагмалінгвістики, психоенергетики усного мовлення, синергетики і сугестії мовлення, за результатами яких опубліковано понад 150 наукових праць монографічного, довідникового й навчально-методичного характеру. охоплюють загальне мовознавство, фонетику, фоностилістику, когнітивну фонетику, лінгвістику тексту, прагмалінгвістику, психоенергетику, синергетику і сугестію мовлення.

Теоретичні напрацювання Л.І. Тараненко включають: класифікацію функціональних, структурних і семантичних ознак озвученого тексту англійської прозової байки; модель механізму її актуалізації в процесі комунікації; алгоритмічно-фабульні моделі англійських прозових байок, що актуалізують позитивні та негативні етичні ідеї; узагальнену модель генезису жанрів художніх творів; узагальнену графічну модель концептосфери змістового насичення різножанрових фольклорних текстів; типові алгоритмічні моделі структурно-фабульної побудови текстів англійської фольклорної загадки, прислів’я, казки, притчі, міфу, легенди, анекдоту; синергетичну модель психоенергетичного механізму сугестивного впливу фольклорного тексту на реципієнта; когнітивно-креативну модель декодування загадки реципієнтом; синергетичні моделі саморозвитку фоноконцептів фольклорних творів; енергограми усної актуалізації тексту; кількісний К-критерій рівня актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу висловлення (у співавторстві з А.А. Калитою).

Крім того, Л.І. Тараненко здійснює керівництво аспірантами і здобувачамикафедри, виконує обов’язки члена спеціалізованих вчених рад Д 64.051.27 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 10.02.04 – германські мови, 10.02.16 – перекладознавство в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та Д 17.051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Запорізькому національному університеті; виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, керує науково-дослідною роботою студентів, рецензує наукові та науково-методичні праці (статті, робочі програми, посібники, підручники, методичні рекомендації, дисертаційні праці тощо), готує відгуки на дипломні й магістерські роботи студентів, а також на автореферати дисертацій.

Публікації  

Основу наукового доробку Л.І. Тараненко складають понад 150 робіт експериментального, теоретичного і методологічного рівнів, у тому числі 2 одноосібні монографії, 1 закордонна колективна, 3 словники, 4 навчальних посібники, один з яких з грифом МОН України, понад 90 статей, опублікованих у фахових і закордонних виданнях, та тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

СПИСОК 

основних наукових праць Тараненко Лариси Іванівни 

Монографії:

 • Просодична зв’язність англійської прозової баки: Монографія – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2008. – 204 с.
 • Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми: Монографія / Л. І. Тараненко. – К.: Кафедра, 2014. – 288 с.

·         Prosodic Actualization of a Moral Admonition in Small Folklore Texts // Within Language, Beyond Theories (Volume I): Studies in Theoretical Linguistics: Monograph / ed. by Anna Bondaruk, Anna Prażmowska. – 2015. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. – P. 312-321. 

Словники:

 • Англо-український словник залізничних термінів: для студентів вищих технічних навчальних закладів – К.: ДЕТУТ, 2008. – 230 с. (у співавторстві з А.А. Калита, Л.О. Науменко, В.В. Марченко)
 • Словник фонетичних термінів (короткий) (англ. мовою) / Concise Dictionary of Phonetic Terms. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 256 с. (у співавторстві з А.А.Калита)

·        Корпусна лінгвістика та лексикографія: Глосарій термінів і понять: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія» / Л.І. Тараненко, А. А. Калита, В. Г. Куликова, І. С. Полюк. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с.

Навчальні посібники:

 • Посібник для самостійної роботи з практичної фонетики англійської мови (І курс) (англ. мовою). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – 72 с. (у співавторстві з А.А. Калита, А.В. Свіщевська)
 • Посібник для самостійної роботи з теоретичної фонетики англійської мови (ІІІ курс) (англ. мовою). – Тернопіль: Лібра Терра, 2006. – 84 с. (у співавторстві з А.А. Калита)
 • Англійське ділове мовлення (англ. мовою): Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Guide to Business Communication in English. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 251 с. (у співавторстві з А.А. Калита)
 • Посібник для самостійної роботи з англійської мови (І курс) (англ. мовою) // Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 80 с. (у співавторстві з А.А. Калита)

Публікації у міжнародних рецензованих виданнях:

·        Correlation of the English Fairy Tale’s Plot Structure and its Prosodic Organisation / Larysa Taranenko // Advanced Education. – 2017. – Issue 7. – P. 114-122. DOI: 10.20535/2410-8286.105385 (Web of Science, ISSN 2409-3351).

·        Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb /Larysa Taranenko, Steven Schaefer // Advanced Education, 2018, Issue 9. – Р. 169-177. DOI: 10.20535/2410-8286.135094 (Web of Science, ISSN 2409-3351).

Закордонні публікації

 • Просодические средства обеспечения связности текстов басен с негативной этической идеей // Язык и история: Международный сборник научных трудов. – Глазов: ГГПИ. – 2005. – С. 213-219. (Російська Федерація)
 • Механизм порождения фоноконцепта // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов» (Брест, Беларусь, 17-18 ноября 2011 г.). – Брест: БрГУ. – 2012. – С. 17-20. (у співавторстві з А. Калита)
 • Матричный анализ взаимодействия просодических и лексико-грамматических средств актуализации текстов малой формы // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания». – 2012. – Том 13. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – C. 77-79. (Болгарія)
 • Системно-синергетический подход к феномену языковой интерференции // Сборник Международной молодежной конференции “Перевод как фактор развития науки, техники и спорта в современном мире” (Киров, 5-6.09.2012 г., Россия). – Киров: Изд-во “РАДУГА-ПРЕСС”. – 2012. – С. 19-21. (у співавторстві з А. Калита) (Російська Федерація)
 • Когнитивный механизм актуализации высказываний отказа // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: Межвуз. сборник науч. трудов. – Тверь: Твер. гос. ун-т. – Вып. 20. – 2013. – С. 254-262. (у співавторстві з Сокирська О.С.) (Російська Федерація)
 • Algorithmic Structure of the Fable Plot Development // BUILDING CULTURAL BRIDGES – Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education. – Алматы: Изд-во университета им. Сулеймана Демиреля. – 2013. – С. 217-221.  (Республіка Казахстан)
 • Модель механизма манипулятивного воздействия в коммуникации // «Проблемы концепту¬лиза¬ции действительности и  моделирования языковой  картины мира: Сб. науч. трудов. – Вып. 6. – Москва, Архангельск: Агентство СІР Архангельской ОНБ.– 2013. – С. 169-172. (у співавторстві з А. Калита) (Російська Федерація)
 • Differentiation of Small Folklore Texts According to their Length // Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences «IN THE BEGINNING THERE WAS THE WORD: HISTORY AND ACTUAL PROBLEMS OF PHILOLO¬GY AND LINGUISTICS» (London, March 28 – April 02, 2013) / International Academy of Sciences and Higher Education, London, UK; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman). – London: IASHE. – 2013. – P. 100-102. (Великобританія)
 • Generalized Model of the Genesis of Literary Genres // Humanities and Social Sciences Review. – 2013. – Vol. 02, № 02. – P. 171–175. (у співавторстві з А. Калита) (США)
 • Фабульна структура фольклорної загадки та когнітивно-креативний механізм її декодування // Science and Education a New Dimension: Philology, I (3), Issue: 13. – Будапешт. – 2013. – С. 167-174. (Угорщина)
 • Определение мифа как речового феномена // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания: межвузовский сборник статей. – Киров: Изд-во ВятГГУ. – 2013. – Вып. 4. – С. 146-149. (Російська Федерація)
 • Стратификация пространства результатов исследований мифов // В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-инновационный центр. – 2013. – № 11.3 (47) (Проблемы науки и образования). – С. 308-318. (Російська Федерація)
 • Prosodic Actualization of a Moral Admonition in Small Folklore Texts // International Linguistics Conference Linguistics Beyond and Within (Lublin, Poland, 14–16 November 2013): Book of Abstracts. – Lublin, 2013. – P. 104. (Польща)
 • Жанровые признаки и дефиниция притчи // Вестник педагогического опыта. Научно-методический журнал. Серия “Иностранные языки. История”. – Вып. 34. – Глазов: ФГБОУ ВПО “Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко” – 2013. – С.42-45.

·        Algorithmic Plot Structure of English Fairy Tales // ІІ International Linguistics Conference Linguistics Beyond and Within: Challenging Ideas and Innovative Applications (Lublin, Poland, 6–7 November 2014): Book of Abstracts. – Lublin, 2014. – P. 107-108. (Польща)

·        Prosodic Variability of an English Folk Riddle // The 6th International Research Conference on Education, Language and literatures “IRCEELT 2016”(April 22-23, Tbilisi, Georgia, International Black Sea University): Proceedings Book. – Tbilisi: International Black Sea University, 2016. – P. 326-333.

·         Energetic Potential of a Spoken English Proverb // ІV International Linguistics Conference Linguistics Beyond and Within: Controversy in Linguistics and Language Studies (Lublin, Poland, 20-21 October 2016): Book of Abstracts. – Lublin, 2016. – P. 123-124. http://lingbaw2016.webclass.co/schedule/BookOfAbstracts_2016a.pdf

·        Psycho-Energetic Mechanism of the Fairy Tale’s Subliminal Influence on a Child // GISAP: Philological Sciences, 2016. – No 10. – P. 55-56. https://www.academia.edu/28642088/GISAP_Philological_Sciences_Part_10

·        Prosodic Organization of English Folk Riddles and the Mechanism of their Decoding // LingBaW: A peer-reviewed online journal. – Vol. 2. –2016. – Lublin, Poland: John Paul II Catholic University of Lublin. http://lingbaw.com/volumes/2016/

·        Methodological Stipulations of Teaching L2 English Intonation // Tendencias actuales defonetica experimental (Current trends in experimental phonetics): Cross-disciplines in thehundredth anniversary of Manual de pronunciacion Española (Tomás Navarro Tomás) / Marrero V., Estebas E. (Coords.). – Madrid: UNED, 2017. – P. 299-301.

Статті у фахових вітчизняних виданнях

 • Функціональні та струк¬турно-семантичні ознаки озвученого текс¬ту англійської прозової байки // “Наукові записки” Тернопільського дер-жавного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Мовознавство”. – 2000. – №1. – С. 70-74.
 • Роль просодичних засобів зв’язності англійської прозової байки  // “Наукові записки”. Серія “Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2000. – Вип. 30. – С. 309-317.
 • Механізм актуалізації англійської прозової байки в комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 2000. – Вип. 4. – С. 34-40.
 • Структурно-фабульний механізм взаємодії просодичних та лексико-граматичних засобів забезпечення зв’язності байки // Studia methodologica. – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2000. – Вип. 8. – С.47-52.
 • Prosodic Organization of an English Fable // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. Серія “Філософія. Педагогіка. Психологія”. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 2000. – Вип. 1. – С. 57-61.
 • Взаємодія просодичних засобів та фабули в забезпеченні цілісності тексту байки // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Мовознавство”. – 2001. – №1. – С. 31-43.
 • Особливості просодичного супроводу лексико-семантичних засобів зв’язності тексту байки // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістич¬ного університету. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. Серія “Філософія. Педагогіка. Психологія”. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2001. – Вип. 5. – С. 72-75.
 • Просодичне забезпечення зв’язності текстів байок з позитивною етичною ідеєю // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2004. – Вип. 7. – Т.IV., Ч.1. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 122-128.
 • Функціонування фонетичних засобів забезпечення зв’язності у прозовій байці (на матеріалі англійської мови) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – Том 7, № 2. – 2004. – С. 147-153.
 • Просодична організація байок із позитивною етичною ідеєю // (на матеріалі англійської мови) // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – Вип. 2 (22). – 2005 – С.222-225.
 • Просодичне оформлення англійських прозових байок із негативною етичною ідеєю // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – Вип. 67. – 2006. – С. 348-354.
 • Аудитивний аналіз участі фонетичних і лексико-граматичних засобів у забезпеченні зв’язності тексту байки // “Наукові записки” Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мово¬знавство. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ. – 2006. – №2 (16). – С. 38-45.
 • Структурні особливості та ознаки фольклорних текстів малої форми // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 75 (3). –  2008. – С. 137-143.
 • Фонетика: перспективи, методи та засоби досліджень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – 2008. – №5. – С. 297-299. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мово-знавст¬во): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 81(1). – 2009. – С. 359-365. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови // Науковий вісник Черні¬вецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 3-6. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 96 (2). – 2011. – С. 213-220. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Критерий уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2012. – Вип. 105 (1). – С. 476-484. (у співавторстві з Калита А.А.) 
 • Алгоритмічно-фабульний аналіз структури англійських прислів’їв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 1003. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 70. – Харків. – 2012. – С. 113-120.
 • Перцептивна й інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень // Науковий вісник Волинського національного уні-верситету імені Лесі Українки. Серія: Філоло¬гічні науки: Мовознавство. – №24 (249). – 2012. – С. 186-191. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Speech Energetic Theory: Synergetics of Phonoconcept Generation and Actualization // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогічка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирєв (Головний редактор, голова редколегії) та ін. – К.: Міленіум. 2012. – Вип. 1, А. – С. 288-299. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1022. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 71. – Харків. – 2012. – С. 10-19. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – Том 15. – 2012. – №2. – С. 47-56. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Сугестивний вплив озвученої казки на дитину // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 118. – 2013. – С. 148-155.
 • Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – №1052. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків. – 2013. – C. 163-171. 
 • Историко-логическая ретроспекция генезиса фольклорных произведений // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – №1071. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 75. – Харків. – 2013. – С. 44-53. (у співавторстві з Калита А.А.)
 • Притча: функціональне призначення та трактування змісту // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мово¬знавст¬во). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – Вип. 128 – С. 230-239.
 • Моделювання концептосфери змістового насичення фольклорних творів // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мово¬знавст¬во). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – Вип. 127. – С. 163-172.
 • Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог Видавництво Нацонального університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 228-233.
 • Дефініція та функції англійської фольклорної легенди // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Вип. 5(282). – Луцьк. – 2014. – С. 139-143.
 • Спільність структурно-фабульних елементів англійських фольклорних міфів, казок і легенд // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – №. 65. – С. 33-39.

·        Узагальнена дефініція та функціональні ознаки англійської фольклорної загадки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 48. – С. 248-250.

·        Подібність структурно-фабульної побудови текстів англійської фольклорної притчі і байки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1125. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 79. – Харків. – 2014. – С. 30-36.

·        Основні аспекти досліджень участі фонетичних засобів в актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми // Наукові студії – XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педаго­гіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова ред.­колегії) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – Вип. 4 (Том 6). – С. 141-156.

·        Англійська народна загадка: просодична організація, емоції, прагматика // Науковий вісник Східно­європейського національ­ного університету імені Лесі Українки. Серія: Філоло­гічні науки. – Вип. 4 (305). – Луцьк. – 2015. – С. 270-276.

·       Просодичні особливості актуалізації структурно-фабульних елементів текстів англомовних притч // Науковий вісник Дрогобицького дер­жавного педагогіч­ного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознав­ство): Зб. наукових праць. – №4. – Дрогобич. – 2015. – С. 154-160.

·       Some Guidelines on Teaching English Pronunciation to Ukrainian Learners // Вісник націо­наль­ного технічного університету України «Київський полі­технічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. н. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – Вип. 6. – 2015. – С. 49-53. (у співавторстві з А.А.Калитою).

·       Просодичні засоби організації текстів англомовних міфів // Здобутки та перс­ пективи розвитку сучасного мово­знавства : [міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювілею проф. Алли Андріївни Калити]. — К. : НТУУ “КПІ”, 2015. — С. 67—77.

·       Система просодических средств актуализации структурных элементов английских фольклорных текстов малой формы // «Когниция. Коммуникация. Дискурс»: Международный электронный сборник научных статей. — Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. — 2015. — № 11. — С. 123-154. http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home

·      Особливості просодичного супроводу лексико-граматичних і стилістичних засобів тексту анекдоту // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мово­знавст­во). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф. – Вип. 146. – 2016. – С. 619-624.

·        Migration of the Archetype Ideas in Small Form Folk Texts of Different Genres // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кро­пив­ницький: Видавець Лисенко В.Ф. – Вип. 154. – 2017. – С. 14-18. 

·        Просодичне оформлення англійських народних легенд // Актуальні проблеми рома­но-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2(15). – C. 195-201.

·        Моделі лінгвокогнітивної інтерпретації особливостей просодичного оформлення англійських висловлень співчуття / Л.І. Тараненко, М.А. Ку­ценко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД». – Вип. 165. – 2018. – С. 12-21.

·        Просодичні засоби актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу тексту англійського анекдоту // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І.П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2019. – С. 261-268.

Методична робота

Методична робота охоплює розробку навчальних і робочих програм з  дисциплін “Зіставна граматика”, “Теоретична граматика”, “Соціокультурна парадигма лінгвістичних досліджень”, а також рейтингових систем оцінювання знань, умінь і навичок студентів із зазначених дисциплін; пакету контрольних робіт Ректорського контролю з дисциплін “Зіставна граматика” і “Теоретична граматика”.

Методична робота також спрямована на забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів навчальними матеріалами, зокрема здійснено видання«Словника фонетичних термінів (A Concise Dictionary of Phonetic Terms) (англ. мовою) та Посібника для самостійної роботи з англійської мови (The Self-Study Guide in English (1st year), супроводжуваного озвученням його матеріалу, для студентів І курсу кафедри ТППАМ ФЛ НТУУ «КПІ».

Стажування

Л.І. Тараненко проходила стажування у США (Університет Аляски, м.  Анкоридж); в навчально-методичному комплексі «Інституту післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» (02.03.-05.04.2010 та 27.10-15.12.2015); в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні Національної академії наук України в рамках VII Міжнародної Літньої наукової школи «Східнослов’янські мови і літератури в історичному і культурному контекстах: когнітивна лінгвістика і концептуальні дослідження» (9.-19.07.2012, 72 год.); на курсі проф. М. Берка «Риторика й переконування» (25-27.09.2012, 10 год., Центр когнітивних і семіотичних досліджень, Київ, КНЛУ); на курсі проф. Б.Помпіно-Маршала «Сучасний стан розвитку фонологічної теорії» (ун-т ім. О.І.Гумбольдта, Берлін, Німеччина, 15.10-4.11.2012, 24 год.); на курсі доктора філологічних наук, проф. Жаботинської С.А. «Школы когнитивной лингвистики: методологические основы» (5-8.02.2013, 18 год., Київ, КНЛУ, Центр когнітивних і семіотичних досліджень, Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики); в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, інститут іноземної філології, курс «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (м. Луцьк, 13-15 червня 2014 р., 54 год. та 7.05.2019–2.06.2019, 54 год.); у Великобританії (Teachers’ Training Course at BLS English School, Bury St Edmunds, Suffolk, UK), 13.08.2017 – 22.08.2017 (108 год.); у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (наказ № 3085-п від 23.09.2019 р.) з 1.11.2019 по 20.12.2019 (180 год.), посвідчення ПЗ 02125510/000066-19.

Організаційна діяльність

Вона є членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП), Міжнародної спілки лінгвістів «SocietasLinguistica Europaea» (https://societaslinguistica.eu/members/) та Київської фонетичної школи (https://terraludens.org).